สุดจิตตรา คำดี​ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ Image pool

เกี่ยวกับเรา

สุดจิตตรา คำดี

สุดจิตตรา คำดี​

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท Executive MBA คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม

ประวัติการทำงาน

2562 – 2565

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสื่อสาร และภาพลักษณ์องค์กร รับผิดชอบงานด้านวางแผนกลยุทธ์การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร และงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม

2559 – 2561

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม รับผิดชอบงานด้านวางแผนกลยุทธ์การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร และงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม

2558 – 2559

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกิจการสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ CSR และงานผลิตสื่อ

2550 – 2558

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับผิดชอบด้านการวางแผนกลยุทธ์สื่อสารองค์กร (โฆษณา ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม CSR)

2547 – 2550

ผู้บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด บริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด รับผิดชอบงาน ด้านการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารองค์กร งานโฆษณา และการจัดกิจกรรมพิเศษ

2542 – 2547

ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์ไอทีวี รับผิดชอบงานด้านการวางแผนงานสื่อสารองค์กร การประชาสัมพันธ์รายการของสถานี การจัดกิจกรรมองค์กร และการตลาด เช่น การประกวดนางสาวไทย

2534 – 2542

ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ บริษัท จุลดิศ ดิเวลลอป จำกัด (มหาชน)

2533 – 2534

หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ บงล.สินเอเซีย จำกัด (มหาชน)

2527 – 2533

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

การฝึกอบรม

2564

หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 12 จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัย และพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

2562 – 2563

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 8 Intermediate Certificate Courses – Good Governance for Medical Executives จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า และแพทยสภา

2562

หลักสูตร International Housing Finance Program 2019 ซึ่งจัดโดย Wharton University of Pennsylvania ณ เมืองฟิลาเดเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

2559 – 2560

หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 21 จัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

2557

หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ 5 จัดโดยสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

2556

การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมืออาชีพ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2553

หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 108 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

2552

การบริหารจัดการชั้นสูง

2552

หลักการจัดการด้านการเงิน สำหรับผู้บริหาร

2552

การบริหารความเสี่ยง สำหรับผู้บริหาร

2551

คอร์สภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหาร Intermediate

2551

อบรมหลักสูตร Strategic PR รุ่นที่ 2 ของสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

เกียรติบัตร

 • ปี 2564 รางวัลนิสิตเก่าดีเด่นของสมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหารประจำปี 2562
 • ปี 2562 เกียรติบัตรสำหรับการนำเสนอบทความประเภท TQM Best Practices ปี 2562 เรื่องกระบวนการสื่อสารของผู้นำระดับสูงที่มีประสิทธิผล จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
 • ปี 2561 เกียรติบัตรสำหรับการนำเสนอบทความประเภท TQM Progressive Learner เรื่องการสื่อสารของผู้นำระดับสูง จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย

ตำแหน่งอื่นๆ ทางสังคม

ปัจจุบัน

วิทยากรพิเศษ บรรยายด้านงานประชาสัมพันธ์

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการสมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์

2558 – ปัจจุบัน

ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

2552 – ปัจจุบัน

คณะกรรมการตัดสินรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ประเภทรายการข่าว และสถานการณ์ปัจจุบัน

2562 – 2563

ผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้

2554 – 2555

กรรมการบริหาร สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย

สุดจิตตรา คำดี​

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

สุดจิตตรา คำดี​

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท Executive MBA คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม

ประวัติการทำงาน

2562 – 2565

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสื่อสาร และภาพลักษณ์องค์กร รับผิดชอบงานด้านวางแผนกลยุทธ์การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร และงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม

2559 – 2561

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม รับผิดชอบงานด้านวางแผนกลยุทธ์การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร และงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม

2558 – 2559

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกิจการสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ CSR และงานผลิตสื่อ

2550 – 2558

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับผิดชอบด้านการวางแผนกลยุทธ์สื่อสารองค์กร (โฆษณา ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม CSR)

2547 – 2550

ผู้บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด บริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด รับผิดชอบงาน ด้านการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารองค์กร งานโฆษณา และการจัดกิจกรรมพิเศษ

2542 – 2547

ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์ไอทีวี รับผิดชอบงานด้านการวางแผนงานสื่อสารองค์กร การประชาสัมพันธ์รายการของสถานี การจัดกิจกรรมองค์กร และการตลาด เช่น การประกวดนางสาวไทย

2534 – 2542

ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ บริษัท จุลดิศ ดิเวลลอป จำกัด (มหาชน)

2533 – 2534

หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ บงล.สินเอเซีย จำกัด (มหาชน)

2527 – 2533

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

การฝึกอบรม

2564

หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 12 จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัย และพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

2562 – 2563

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 8 Intermediate Certificate Courses – Good Governance for Medical Executives จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า และแพทยสภา

2562

หลักสูตร International Housing Finance Program 2019 ซึ่งจัดโดย Wharton University of Pennsylvania ณ เมืองฟิลาเดเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

2559 – 2560

หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 21 จัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

2557

หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ 5 จัดโดยสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

2556

การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมืออาชีพ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2553

หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 108 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

2552

การบริหารจัดการชั้นสูง

2552

หลักการจัดการด้านการเงิน สำหรับผู้บริหาร

2552

การบริหารความเสี่ยง สำหรับผู้บริหาร

2551

คอร์สภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหาร Intermediate

2551

อบรมหลักสูตร Strategic PR รุ่นที่ 2 ของสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

เกียรติบัตร

 • ปี 2564 รางวัลนิสิตเก่าดีเด่นของสมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหารประจำปี 2562
 • ปี 2562 เกียรติบัตรสำหรับการนำเสนอบทความประเภท TQM Best Practices ปี 2562 เรื่องกระบวนการสื่อสารของผู้นำระดับสูงที่มีประสิทธิผล จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
 • ปี 2561 เกียรติบัตรสำหรับการนำเสนอบทความประเภท TQM Progressive Learner เรื่องการสื่อสารของผู้นำระดับสูง จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย

ตำแหน่งอื่นๆ ทางสังคม

ปัจจุบัน

วิทยากรพิเศษ บรรยายด้านงานประชาสัมพันธ์

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการสมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์

2558 – ปัจจุบัน

ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

2552 – ปัจจุบัน

คณะกรรมการตัดสินรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ประเภทรายการข่าว และสถานการณ์ปัจจุบัน

2562 – 2563

ผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้

2554 – 2555

กรรมการบริหาร สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย