RISK & CRISIS COMMUNICATIONSการสื่อสารในภาวะอ่อนไหวและภาวะวิกฤต

กลุ่มหลักสูตร RISK & CRISIS COMMUNICATIONS

RISK & CRISIS

COMMUNICATIONS

กลุ่มหลักสูตรการสื่อสารในภาวะอ่อนไหวและภาวะวิกฤต

หลักสูตรที่จะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการสื่อสาร ในภาวะเสี่ยงที่สามารถกำหนดทิศทาง และภาพลักษณ์ขององค์กรได้ ให้คุณพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์

กลุ่มหลักสูตร RISK & CRISIS COMMUNICATIONS

RISK & CRISIS

COMMUNICATIONS

กลุ่มหลักสูตรการสื่อสารในภาวะอ่อนไหวและภาวะวิกฤต

หลักสูตรที่จะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการสื่อสาร ในภาวะเสี่ยงที่สามารถกำหนดทิศทาง และภาพลักษณ์ขององค์กรได้ ให้คุณพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์

“เมื่อการสื่อสาร...เป็นส่วนหนึ่ง ที่อาจนำองค์กรไปสู่ภาวะวิกฤตได้”

การสื่อสารของทุกองค์กร ล้วนมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤต ซึ่งอาจกระทบกับภาพลักษณ์ และผู้เกี่ยวข้องกับองค์กรทุกระดับ บางองค์กรอาจคิดว่าเรื่องบางเรื่องเป็นแค่ปัญหาเล็ก ๆ แต่ถ้าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ถูกแก้ไขอย่างถูกวิธี ก็อาจลุกลามกลายเป็นเรื่องใหญ่ จนสร้างความเสียหายให้กับองค์กรได้ แล้วสื่อสารอย่างไร จึงจะไม่ทำให้องค์กรก้าวสู่ภาวะวิกฤต?

หลักสูตรนี้คือคำตอบ ที่จะช่วยให้องค์กรของคุณ สามารถสร้างแผน และเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสาร เมื่อเจอภาวะอ่อนไหว และภาวะวิกฤต โดยเรียนรู้จากหลายตัวอย่าง Case Study สุด Exclusive จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรง สามารถบอกเล่ามุมมองการคิดแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด

จุดเด่นหลักสูตร

การยกตัวอย่าง Case Study จากประสบการณ์จริง

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงสิ่งที่เกิดขึ้นเข้ากับบทเรียน สามารถชี้ให้ผู้เรียนเห็นได้ว่า เมื่อเกิดสิ่งนี้แล้ว มีคนทำแบบนี้แล้วได้ผลลัพธ์แบบนี้ เพื่อยืนยันเนื้อหาที่สอน

การบรรยาย และกิจกรรมกระตุ้นผู้เรียน

โดยวิทยากรมีการบรรยายเนื้อหา ให้สามารถเข้าใจง่าย พร้อมกับสร้างโจทย์ ที่ช่วยกระตุ้นผู้เรียนให้เกิด กระบวนการคิด แก้ไข และป้องกัน เมื่อเกิดภาวะอ่อนไหว และภาวะวิกฤต

สามารถ Custom เนื้อหาหลักสูตรได้

หากทางบริษัทต้องการเน้นย้ำปัญหาบางเรื่อง สามารถปรับหลักสูตร โดยอ้างอิงปัญหาองค์กร เพื่อให้คนในองค์กรตระหนักถึงปัญหาที่แท้จริง ให้เข้าใจในสิ่งที่ต้องเผชิญจริงเป็นสำคัญ

ระยะเวลาการเรียน

สำหรับระยะเวลาในการเรียนแต่ละหลักสูตรของเรา สามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาการเรียน เป็นแบบ 2 วัน 1 วัน หรือ ครึ่งวันได้ ตามความเหมาะสม และความสะดวกของแต่ละองค์กร

สถานที่ในการจัดสอน

เรามีความพร้อมในการจัดการสอนทั้งทางออนไลน์ และออฟไลน์ ทั้งสถานที่ที่ท่านจัดเตรียมเอง และแบบที่ทางเราจัดเตรียมให้ สามารถเลือกสรรได้ตามความสะดวกของท่าน

บริการให้คำปรึกษา

เรามีบริการให้คำปรึกษา การเขียนแผนคู่มือ และซ้อมแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤต จัดทำแผนเผชิญเหตุ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ตรง ด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤต

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

ที่ต้องการตระหนักรู้ในเรื่องของการสื่อสาร เพื่อผลักดันบุคลากรในองค์กร ให้มีความพร้อมเตรียมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร

ที่ต้องการความรู้ความเข้าใจ การสื่อสารในภาวะอ่อนไหว และภาวะวิกฤต

 • พนักงานด่านหน้า ผู้ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงด้านการสื่อสารทั้งภายในองค์กร และสื่อสารกับลูกค้า ผู้ใช้บริการ เช่น พนักงานต้อนรับ Call center ฯ
 •  
 • ทีมงาน ผู้ที่ต้องติดต่อประสานงานกับทั้งเพื่อนร่วมงาน คนในองค์กร และนอก องค์กร ผ่านการสื่อสารที่ถูกต้อง รู้แนวทางป้องกันการสร้างความเสียหายให้กับองค์กร
 •  
 • หัวหน้างาน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดสรรงานกับบุคลากรตามหน้าที่ให้เหมาะสมผ่านการสื่อสารที่ชัดเจน และแสดงถึงความเป็น Professional
 • This course is suitable for-1

  หลักสูตรที่เปิดสอน​

  หลักสูตร

  การสื่อสารในภาวะวิกฤต (CRISIS COMMUNICATIONS)

  การสื่อสารในภาวะวิกฤต มีความแตกต่างกันในแต่ละสถานการณ์ การเรียนรู้ล่วงหน้าจะทำให้ทุกคนมีหลักการคิดและปฏิบัติ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี ทุกคนจะเกิดความเข้าใจว่า  ทำไมองค์กรจำเป็นต้องระดมทีมเข้ามาช่วย เพื่อไม่ให้ขาดช่วงของการทำงาน  เพราะทุกคนสามารถผนึกกำลังเป็นหนึ่งเดียว และจัดสรรบุคลากรให้เหมาะกับความถนัด ทักษะ และความรับผิดชอบ  พร้อมช่วยกันสอดส่องและประเมินสถานการณ์ ให้องค์กรผ่านพ้นวิกฤตได้
  ดูรายละเอียด

  หลักสูตร

  การสื่อสารในภาวะอ่อนไหว (RISK COMMUNICATIONS)

  ในภาวะที่องค์กรมีความอ่อนไหว จะถูกตั้งคำถาม มากมาย คำตอบที่เกิดขึ้นสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ ที่เป็นอยู่ได้ให้เป็นลบ หรือบวกได้ การอบรมพนักงานล่วงหน้า จะสร้างให้เกิดความตระหนักรู้ สามารถตอบคำถามได้อย่างชาญฉลาด เข้าใจเรื่องการสื่อสารในภาวะอ่อนไหว ให้เกิดเป็น One voice One Message (พูดเป็นเสียงเดียวกัน)ขึ้นในองค์กร
  ดูรายละเอียด

  หลักสูตร

  Digital Social Media Risk & Crisis Communications

  การบรรยายเรื่องภาวะอ่อนไหว และภาวะวิกฤต โดยเน้นที่สื่อ Digital Social Media โดยมีกรณีศึกษาที่เกิดขึ้น แนวทางการป้องกันแนวทางการเตรียมพร้อมก่อนเกิดเหตุการณ์ และการสื่อสารเมื่อองค์กรต้องเผชิญกับการถูกโจมตีจาก  Digital  Social Media
  ดูรายละเอียด

  หลักสูตร

  การเจรจาต่อรองแบบเผชิญหน้า ในภาวะวิกฤต (NEGOTIATION)

  ทีมวิทยากรจะศึกษาปัญหาภาวะอ่อนไหว และความเสี่ยงที่จะนำมา ซึ่งการเจรจาแบบเผชิญหน้าในภาวะวิกฤต โดยจะนำเสนอวิธีการเตรียมการ ผ่านการสร้างสถานการณ์จำลองเพื่อฝึกภาคปฏิบัติ  และหาบุคลากรที่มีแนวโน้มจะเป็นตัวแทนองค์กรในการเจรจาแบบเผชิญหน้าในภาวะวิกฤต  โดยจะประเมินจากวิธีการสื่อสารทั้ง วัจนะภาษา และอวัจนะภาษาที่แสดงออกขณะ Workshop
  ดูรายละเอียด

  หลักสูตร

  WORKSHOP การจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤต จากกรณีสมมติ

  การสื่อสารและปฏิบัติดูแล เมื่อญาติในภาวะวิกฤต จำเป็นต้องคำนึงถึงซึ่งการสื่อสารที่เหมาะสมกับครอบครัว ของผู้ประสบภัย จะสามารถตอบสนองความต้องการ และตอบคำถามจากญาติของผู้ประสบภัยได้ รวมถึงลดผลกระทบที่จะเกิดกับญาติผู้ประสบภัย
  ดูรายละเอียด

  หลักสูตร

  WORKSHOP การแจ้งข่าวร้าย และการดูแลญาติในภาวะวิกฤต

  กรณีที่องค์กรมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสูญเสีย  หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมบุคลากรที่เหมาะสมที่จะเป็นศูนย์กลางติดต่อนัดหมายทั้งทางโทรศัพท์และแบบตัวต่อตัว สามารถสื่อสารและดูแลญาติในภาวะวิกฤตได้เป็นอย่างดี โดยให้ญาติได้รับความอุ่นใจ และไม่ให้เกิดภาพลักษณ์ในทางลบ หรือเกิดปัญหากับองค์กร

  ดูรายละเอียด

  หลักสูตร

  WORKSHOP การดูแลผู้ประสบภัย กรณีเสียชีวิต

  ทีมวิทยากรจะศึกษาปัญหา ที่อาจเกิดการเสียชีวิตขึ้นมาได้ และสร้างทีมงานเพื่อดูแลผู้ประสบภัยกรณีเสียชีวิต โดยจะจัดบรรยาย และลงมือปฏิบัติ พร้อมบันทึกวิดิโอ เพื่อนำมาวิพากษ์รายบุคคลเพื่อให้เกิดความเข้าใจ  และเกิดการเรียนรู้ ที่จะนำไปพัฒนาต่อไป
  ดูรายละเอียด

  หลักสูตร

  WORKSHOP การให้สัมภาษณ์ สื่อมวลชน (ผู้บริหารระดับสูง)

  การเตรียมความพร้อมที่จะตอบสนอง สื่อมวลชนทุก ประเภท ทั้งในยามปกติ และภาวะฉุกเฉิน ไม่ว่าผู้บริหาร จะมีประสบการณ์ในการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวมากหรือน้อยก็ตาม กลยุทธ์และศิลปะที่จะตอบคำถามให้ครองใจผู้สื่อข่าว  แม้ว่าองค์กรกำลังอยู่ในช่วงเลวร้ายที่สุด ก็สามารถประคองสถานการณ์ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยความเรียบร้อย
  ดูรายละเอียด

  หลักสูตร

  การถ่ายภาพในภาวะวิกฤต

  การพัฒนาวิธีการถ่ายภาพ และบริหารงานถ่ายภาพ ในภาวะวิกฤต ของผู้รับผิดชอบงานถ่ายภาพของ องค์กร เรียนรู้กระบวนการเตรียมงาน การวางแผน และพัฒนาศักยภาพในการถ่ายภาพของบุคลากร  สำหรับองค์กรที่มีที่ตั้งอยู่หลายพื้นที่ ให้ปฏิบัติงานในภาวะกฤตได้อย่างเหมาะสม
  ดูรายละเอียด

  หลักสูตร

  เทคนิคลดความบกพร่องในการทำงานให้เป็นศูนย์ ZERO ERROR

  เรียนรู้ และเตรียมความพร้อม วางแผนในการสื่อสารไม่ให้เกิดปัญหา หากองค์กรต้องตกอยู่ในภาวะเสี่ยง พร้อมสร้างความตระหนักรู้ถึงสาเหตุที่จะทำให้เกิดความบกพร่องทางการสื่อสาร ทั้งจากบุคคลภายนอก ลูกค้า สื่อมวลชน รวมถึงบุคลากรในองค์กรเอง เรียนรู้วิธีการที่จะลดความบกพร่อง หรือลดการเกิดปัญหาด้านการสื่อสารที่อาจนำองค์กรไปสู่ภาวะวิกฤติได้ วิเคราะห์กกระบวนการสื่อสารภายในองค์กร และปรับปรุงกระบวนการ เพื่อลดความบกพร่องทางการสื่อสารในอนาคต

  ดูรายละเอียด

  ภาพบรรยากาศ

  ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา IMAGE POOL ได้สอนหลักสูตร การสื่อสารในภาวะอ่อนไหว และภาวะวิกฤต ให้กับองค์กรชั้นนำ ไปแล้วกว่า 100 บริษัท

  การสื่อสารในภาวะวิกฤต (CRISIS COMMUNICATIONS)

  รายละเอียดหลักสูตร
  การสื่อสารในภาวะวิกฤต มีความแตกต่างกันในแต่ละสถานการณ์ การเรียนรู้ล่วงหน้าจะทำให้ทุกคนมีหลักการคิด และปฏิบัติ เพื่อนำไปประยุกต์ ใช้ได้เป็นอย่างดีทุกคน จะเกิดความเข้าใจว่า ทำไมองค์กรจำเป็นต้องระดมทีมเข้ามาช่วย เพื่อไม่ให้ขาดช่วงของการทำงาน เพราะทุกคนสามารถผนึกกำลังเป็นหนึ่งเดียว และจัดสรรบุคลากรให้เหมาะ กับความถนัดทักษะและความรับผิดชอบ พร้อมช่วยกันสอดส่อง และประเมินสถานการณ์ให้องค์กรผ่านพ้นวิกฤตได้
  จำนวนผู้ฝึกอบรม
  รุ่นละไม่เกิน 40 ท่าน
  วิทยากร
  1 - 2 ท่าน
  รูปแบบการเรียน
  ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนและสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนให้เหลือ 1 วัน หรือครึ่งวันได้
  • Online ผ่านโปรแกรม ZOOM
  • Onsite
  หัวข้อการบรรยาย
  • ภาพรวมของการสื่อสารในภาวะวิกฤต
  • การเตรียมตัวรองรับภาวะวิกฤต
  • บทเรียนจากกรณีศึกษาประเภทต่าง ๆ
  • วิกฤตไหนเป็นวิกฤตของเราหรือของใคร
  • ข้อบ่งชี้ของความจำเป็นในการสื่อสารในภาวะวิกฤต
  • แนวทางการดำเนินการเมื่อเกิดภาวะวิกฤต
  • กุญแจสู่ความสำเร็จ เคล็ดลับที่ไม่ควรมองข้าม
  • วิกฤตเหตุการณ์ วิกฤตข่าวสาร วิกฤตศรัทธา
  • วิกฤตความเชื่อมั่น และวิกฤตภาพลักษณ์วิกฤตไหนจะสร้างความเสียหายมากที่สุด
  • ข้อควรระวัง ในการสื่อสารในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเกิดภาวะวิกฤต

   หมายเหตุ หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยน เพื่อความเหมาะสมขององค์กรได้

  สนใจหลักสูตรนี้ ติดต่อเรา

  การสื่อสารในภาวะอ่อนไหว (RISK COMMUNICATIONS)​​

  รายละเอียดหลักสูตร
  ในภาวะที่องค์กรมีความอ่อนไหว จะถูกตั้งคำถามมากมาย คำตอบที่เกิดขึ้นสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ ที่เป็นอยู่ได้ให้เป็นลบหรือบวกได้ การอบรมพนักงานล่วงหน้า จะสร้างให้เกิดความตระหนักรู้ สามารถตอบคำถามได้อย่างชาญฉลาด เข้าใจเรื่องการสื่อสารในภาวะอ่อนไหว ให้เกิดเป็น One voice One Message (พูดเป็นเสียงเดียวกัน) ขึ้นในองค์กร
  การดำเนินงาน
  วิทยากรจะประเมินความอ่อนไหวของแต่ละองค์กร ก่อนจัดทำหัวข้อบรรยาย เพื่อให้เหมาะสมกับผู้รับการอบรมในแต่ละระดับ พร้อมวิเคราะห์ปัญหาที่เผชิญอยู่ หลักสูตร จะแบ่งเป็นการบรรยาย การระดมสมอง แนะนำผ่านกรณีศึกษาต่าง ๆ แนวทางการป้องกัน และการปรับปรุงด้านข้อมูลที่ก่อให้เกิดความอ่อนไหวต่าง ๆ
  จำนวนผู้ฝึกอบรม
  รุ่นละไม่เกิน 40 ท่าน
  วิทยากร
  2 - 3 ท่าน
  รูปแบบการเรียน
  ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนและสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนให้เหลือ 1 วัน หรือครึ่งวันได้
  • Online ผ่านโปรแกรม ZOOM
  • Onsite
  หัวข้อการบรรยาย
  ภาพรวมของการสื่อสารในภาวะอ่อนไหว และภาวะวิกฤต
  • ตัวกำหนดของการสื่อสารในภาวะอ่อนไหว (Risk Communications) และการสื่อสารในภาวะวิกฤต
  • ข่าวลือ เรื่องที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม “ใครคือต้นตอตัวจริง”
  • ชีวิตประจำวันกับสื่อออนไลน์ “กรณีศึกษาในมุมของผู้บริหารและพนักงาน”
  • สถานที่ที่ควรให้ความระมัดระวังในการสื่อสาร
  • เทคนิคในการสื่อสารในแต่ละสถานการณ์
   • เรื่องอะไรที่ตอบได้และไม่เกิดปัญหา
   • เรื่องที่อ่อนไหวควรปฏิบัติอย่างไร
  • แปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในภาวะอ่อนไหว (Risk Communications)
   • การสื่อสารของผู้บริหาร/พนักงาน
  • ทัศนคติของคนรอบข้าง กับข้อควรระวังในการสื่อสาร
  • ปฏิบัติอย่างไรให้ได้ใจ และลดความเสี่ยง เมื่อปรากฏตัวต่อบุคคลภายนอกทุกประเภท
  • ใคร และอะไรที่เราต้องระมัดระวังและมองข้ามในภาวะปกติ
  • กรณีศึกษาที่ควรให้ความสนใจ “คลิปหลุดยามเผลอ”
  • ปฏิบัติอย่างไรในภาวะอ่อนไหว ไม่ให้เปลี่ยนเป็นภาวะวิกฤต
  • การเตรียมตัวรองรับภาวะวิกฤต และภาวะอ่อนไหว
  • ปฏิบัติอย่างไรในภาวะอ่อนไหวไม่ให้เปลี่ยนเป็นภาวะวิกฤต

  สนใจหลักสูตรนี้ ติดต่อเรา

  Digital Social Media Risk & Crisis Communications

  รายละเอียดหลักสูตร
  การบรรยายเรื่องภาวะอ่อนไหว และภาวะวิกฤต โดยเน้นที่สื่อ Digital Social Media โดยมีกรณีศึกษาที่เกิดขึ้น แนวทางการป้องกัน แนวทางการเตรียมพร้อมก่อนเกิดเหตุการณ์ และการสื่อสารเมื่อองค์กรต้องเผชิญกับการถูกโจมตีจาก  Digital  Social Media
  จำนวนผู้ฝึกอบรม
  รุ่นละไม่เกิน 40 ท่าน
  วิทยากร
  2 - 3 ท่าน
  รูปแบบการเรียน
  ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนและสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนให้เหลือ 1 วัน หรือครึ่งวันได้
  • Online ผ่านโปรแกรม ZOOM
  • Onsite
  หัวข้อการบรรยาย
  ภาคทฤษฎี
  • ภาพรวมของการสื่อสารในภาวะอ่อนไหวและภาวะวิกฤติ (Risk & Crisis Communications)
  • แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างตรงประเด็น
  ภาคปฏิบัติ
  • ระดมสมองเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในองค์กร และสามารถเทียบเคียงกับเหตุการณ์ใดได้บ้าง
  • เสนอแนวทางแก้ไข และข้อบ่งชี้ผลที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งเสนอวิธีการที่จะเป็นทางออกสำหรับแต่ละกรณีศึกษา

  สนใจหลักสูตรนี้ ติดต่อเรา

  การเจรจาต่อรองแบบเผชิญหน้า ในภาวะวิกฤต (NEGOTIATION)

  รายละเอียดหลักสูตร
  ทีมวิทยากรจะศึกษาปัญหาภาวะอ่อนไหว และความเสี่ยงที่จะนำมา ซึ่งการเจรจาแบบเผชิญหน้าในภาวะวิกฤต โดยจะนำเสนอวิธีการเตรียมการ ผ่านการสร้างสถานการณ์จำลอง เพื่อฝึกภาคปฏิบัติ และหาบุคลากรที่มีแนวโน้มจะเป็นตัวแทนองค์กรในการเจรจาแบบเผชิญหน้าในภาวะวิกฤต โดยจะประเมินจากวิธีการสื่อสารทั้ง วัจนะภาษา และอวัจนะภาษาที่แสดงออกขณะ Workshop
  จำนวนผู้ฝึกอบรม
  รุ่นละไม่เกิน 40 ท่าน
  วิทยากร
  1 - 2 ท่าน
  รูปแบบการเรียน
  ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียน และสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนให้เหลือ 1 วัน(ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) หรือ ครึ่งวัน(เฉพาะภาคทฤษฎี)ได้
  • Online ผ่านโปรแกรม ZOOM กรณีเลือกเฉพาะภาคทฤษฎี
  • จัดเฉพาะ Onsite เท่านั้น กรณีมีภาคปฏิบัติ
  หัวข้อการบรรยาย
  • รูปแบบการเจรจา
  • เทคนิคการเจรจา
  • จังหวะการเจรจา
  • อุปสรรคในการเจรจา
  • ทักษะการฟัง
  • ทางเลือกระหว่างองค์กรกับผู้ก่อเหตุ
  การฝึกภาคปฏิบัติ
  แต่ละท่านจะได้รับโจทย์ และลงมือปฏิบัติ เพื่อบันทึกวิดิโอ และทุกท่านจะได้รับการวิพากษ์เสนอแนะแนวทางการแก้ไขเพื่อปรับปรุงพัฒนาด้วย

  สนใจหลักสูตรนี้ ติดต่อเรา

  WORKSHOP การจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤต จากกรณีสมมติ​

  รายละเอียดหลักสูตร
  การสื่อสารและปฏิบัติดูแลญาติในภาวะวิกฤต….. จำเป็นต้องคำนึงถึงซึ่งการสื่อสารที่เหมาะสมกับครอบครัวของผู้ประสบภัย จะสามารถตอบสนองความต้องการ และตอบคำถามจากญาติของผู้ประสบภัยได้ รวมถึงลดผลกระทบที่จะเกิดกับญาติผู้ประสบภัย
  วัตถุประสงค์
  • เป็นผู้ติดต่อนัดหมายทางโทรศัพท์ญาติอย่างมืออาชีพ
  • สามารถสื่อสาร และปฏิบัติดูแลญาติ ในภาวะวิกฤตได้เป็นอย่างดี
  แนวทางการบรรยาย
  • บรรยาย และกิจกรรม Workshop ตลอดการอบรม
  • ผู้เข้าอบรมทุกคนฝึกภาคปฏิบัติ โดยใช้ห้อง Workshop 2 ห้อง พร้อมกัน เพื่อไม่ให้ผู้เรียนเสีย
  • วิทยากรให้คำแนะนำ จุดอ่อน จุดแข็ง ข้อควรปรับปรุงเป็นรายบุคคลร่วมกัน จากวิดีโอที่บันทึกไว้
  • วิทยากรสรุปในภาพรวม พร้อมข้อเสนอแนะต่าง ๆ
  จำนวนผู้ฝึกอบรม
  รุ่นละไม่เกิน 20 ท่าน
  วิทยากร
  1 - 2 ท่าน
  รูปแบบการเรียน
  ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนและสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนให้เหลือ 1 วัน หรือครึ่งวันได้
  • Online ผ่านโปรแกรม ZOOM
  • Onsite
  หัวข้อการบรรยาย
   ช่วงที่ 1
  • การสื่อสารในการนัดหมายในภาวะวิกฤต
  • การระมัดระวังการใช้คำพูด
  • แนวทางการสังเกตสภาพแวดล้อมขณะสนทนา
  • การจับใจความสำคัญและการบันทึกข้อมูล
  • การวิเคราะห์คู่สนทนา
  • หลักการตอบคำถามประเภทต่าง ๆ และเลือกใช้ MAGIC WORD
  • การตอบข้อมูลที่เปิดเผยได้ และเปิดเผยไม่ได้
  • จิตวิทยาในการเจรจา กับผู้สูญเสีย
  • แนวทาง และขั้นตอนการแจ้งข่าวร้ายประเภทต่าง ๆ ให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้
  • จิตวิทยาในการดูแล
  • ข้อควรระวังเรื่องภาษาท่าทาง
  • การเก็บข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการดูแล
  • การจำแนกประเภท และแนวทางในการสร้างความประทับใจ ในภาวะวิกฤต

  • ช่วงที่ 2
  • ฝึกภาคปฏิบัติ และบันทึกวิดีโอ
  • ภาคปฏิบัติสำหรับผู้แทนบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลญาติ
  • ช่วงวิพากษ์
  • วิทยากรให้คำแนะนำร่วมกันจาก clip ที่บันทึกไว้โดยชี้ให้เห็น จุดอ่อน จุดแข็ง และข้อควรปรับปรุงเป็นรายบุคคล
  • วิทยากรสรุป ในภาพรวมพร้อมข้อเสนอแนะต่าง ๆ

  • หมายเหตุ
  • รายละเอียดสถานการณ์จะไม่มีการแจ้งให้ผู้อบรมทราบล่วงหน้า เพื่อให้การอบรมมี ประสิทธิผล
  • เครื่องมือ และระบบข้อมูลที่ทีมงานต้องใช้ควรนำมาฝึกจริง เพื่อให้เห็นปัญหาอุปสรรค

  สนใจหลักสูตรนี้ ติดต่อเรา

  WORKSHOP การแจ้งข่าวร้าย และการดูแลญาติในภาวะวิกฤต

  รายละเอียดหลักสูตร
  กรณีที่องค์กรมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสูญเสีย หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมบุคลากรที่เหมาะสมที่จะเป็นศูนย์กลางติดต่อนัดหมายทั้งทางโทรศัพท์และแบบตัวต่อตัว สามารถสื่อสารและดูแลญาติในภาวะวิกฤตได้เป็นอย่างดี โดยให้ญาติได้รับความอุ่นใจ และไม่ให้เกิดภาพลักษณ์ในทางลบ หรือเกิดปัญหากับองค์กร
  จำนวนผู้ฝึกอบรม
  รุ่นละไม่เกิน 40 ท่าน
  วิทยากร
  2 - 3 ท่าน
  รูปแบบการเรียน
  ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนและสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนให้เหลือ 1 วัน หรือครึ่งวันได้
  • Online ผ่านโปรแกรม ZOOM
  • Onsite
  แนวทางการฝึกอบรม
  • เรียนภาคทฤษฎี ควบคู่ไปกับการปฏิบัติ และบันทึกคลิปไว้เพื่อการวิพากษ์แต่ละบุคคล
  • หลักสูตรนี้ต้องมีทีมในการถ่ายทำวิดิโอ เพื่อนำมาฉาย จากนั้นวิทยากรจะร่วมกันวิพากษ์เพื่อผลในการพัฒนา
  หัวข้อการบรรยาย
  • การสื่อสารสำหรับการนัดหมายในภาวะวิกฤต
  • แนวทางการสังเกตสภาพแวดล้อมขณะสนทนา
  • การจับใจความสำคัญ และการบันทึกข้อมูล
  • การวิเคราะห์คู่สนทนา
  • หลักการตอบคำถามประเภทต่าง ๆ
  • การเลือกใช้ MAGIC WORD
  • การตอบข้อมูลที่เปิดเผยได้และเปิดเผยไม่ได้
  • จิตวิทยาในการเจรจากับผู้สูญเสีย
  • แนวทางและขั้นตอนการแจ้งข่าวร้ายประเภทต่าง ๆ
  • จิตวิทยาในการดูแลผู้สูญเสีย
  • ข้อควรระวังเรื่องภาษาและท่าทาง
  • การเก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดูแลผู้สูญเสีย
  • การจำแนกประเภทและแนวทางในการสร้างความประทับใจ

  สนใจหลักสูตรนี้ ติดต่อเรา

  WORKSHOP การดูแลผู้ประสบภัย กรณีเสียชีวิต

  รายละเอียดหลักสูตร
  ทีมวิทยากรจะศึกษาปัญหา ที่อาจเกิดการเสียชีวิตขึ้นมาได้ และสร้างทีมงานเพื่อดูแลผู้ประสบภัยกรณีเสียชีวิต โดยจะจัดบรรยาย และลงมือปฏิบัติ พร้อมบันทึกวิดิโอ เพื่อนำมาวิพากษ์รายบุคคลเพื่อให้เกิดความเข้าใจ  และเกิดการเรียนรู้ ที่จะนำไปพัฒนาต่อไป
  วัตถุประสงค์
  • สามารถวางแผน แสดงความใส่ใจ เอื้ออาทร ต่อผู้สูญเสีย
  • มีทักษะที่จะสื่อสารโดยไม่สร้างประเด็นปัญหาใหม่
  • สามารถบันทึกข้อมูลของญาติผู้เสียหายในแง่มุมต่าง ๆ
  • เป็นผู้แทนองค์กรที่ดี และสามารถแก้ปัญหาได้ดี
  • ทักษะการฟัง
  • มีความอดทนและอดกลั้นสูง
  จำนวนผู้ฝึกอบรม
  รุ่นละไม่เกิน 20 คน (จำกัดผู้เรียน เพราะมีการฝึกภาคปฏิบัติ)
  วิทยากร
  2 - 3 ท่าน
  รูปแบบการเรียน
  จัดเฉพาะ Onsite เท่านั้น เพราะมีภาคปฏิบัติ ที่ต้องประเมินรายบุคคล
  หัวข้อการบรรยาย
  • การเตรียมข้อมูลล่วงหน้า
  • แนวทางการสังเกตสภาพแวดล้อมขณะสนทนา
  • การวิเคราะห์คู่สนทนา
  • หลักการตอบคำถามประเภทต่าง ๆ
  • MAGIC WORD
  • เทคนิคการตอบข้อมูลที่เปิดเผยได้และเปิดเผยไม่ได้
  • จิตวิทยาในการเจรจากับผู้สูญเสีย
  • แนวทางและขั้นตอนการแจ้งข่าวร้ายให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้
  • จิตวิทยาในการดูแลผู้ประสบภัย
  • MAGIC WORD
  • การเก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดูแลผู้ประสบภัย
  • การจับใจความสำคัญและการบันทึกข้อมูล

  สนใจหลักสูตรนี้ ติดต่อเรา

  WORKSHOP การให้สัมภาษณ์ สื่อมวลชน (ผู้บริหารระดับสูง)

  รายละเอียดหลักสูตร
  การเตรียมความพร้อมที่จะตอบสนอง สื่อมวลชนทุกประเภท ทั้งในยามปกติ และภาวะฉุกเฉิน ไม่ว่าผู้บริหารจะมีประสบการณ์ในการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวมากหรือน้อยก็ตามกลยุทธ์ และศิลปะที่จะตอบคำถามให้ครองใจผู้สื่อข่าว แม้ว่าองค์กรกำลังอยู่ในช่วงเลวร้ายที่สุด ก็สามารถประคองสถานการณ์ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยความเรียบร้อย
  หลักการและเหตุผล
         ผู้บริหารในองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ จำเป็นต้องเตรียมพร้อมที่จะตอบสนอง สื่อมวลชนทุกประเภท ทั้งในยามปกติ และภาวะฉุกเฉิน
         ไม่ว่าผู้บริหารจะมีประสบการณ์ในการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวมากหรือน้อยก็ตาม คงไม่มีใครปฏิเสธว่ากลยุทธ์และศิลปะชั้นสูงเท่านั้นที่จะครองใจผู้สื่อข่าว แม้ว่าองค์กรกำลังอยู่ในช่วงเลวร้ายที่สุด ก็สามารถประคองสถานการณ์ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยความเรียบร้อย
         ความเข้าใจในความแตกต่างของธรรมชาติสื่อแต่ละประเภท เช่น วิทยุ, หนังสือพิมพ์, โทรทัศน์ จู่โจมโดยเฉพาะหากเข้าใจถึงธรรมชาติของสื่อในประเทศหรือต่างประเทศ จะทำให้ผู้บริหารสามารถเผชิญหน้ากับสื่อได้ทุกกรณี และสามารถชนะใจผู้สื่อข่าวได้
  ข้อควรระวังการจัด Workshop
  • ผู้บริหารคือสัญลักษณ์ขององค์กร “ความลับ” เป็นสิ่งที่สำคัญ จึงจำเป็นต้อง คัดเลือกวิทยากรผู้มีคุณสมบัติที่สามารถเก็บความลับผู้บริหารได้ดี
  • เวลาของผู้บริหารมีมูลค่ามหาศาลดังนั้น 1 วันที่สูญเสียไป ควรเป็น 1 วันที่มีความคุ้มค่า อัดแน่นด้วยเนื้อหาจากผู้รู้จริง และมีเทคนิคการถ่ายทอดที่ดีเท่านั้น จะทำให้ 1 วันนี้ คุ้มค่าที่สุด
  จำนวนผู้ฝึกอบรม
  รุ่นละไม่เกิน 20 ท่าน
  วิทยากร
  5 - 6 ท่าน
  รูปแบบการเรียน
  ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนและสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนให้เหลือ 1 วัน หรือครึ่งวันได้
  • Online ผ่านโปรแกรม ZOOM
  • Onsite
  หัวข้อการบรรยาย
   ช่วงเช้า (ภาคทฤษฎี)
   ความรู้เรื่องสื่อ
  • ความรู้เรื่องธรรมชาติของสื่อไทย / ต่างประเทศ
  • สื่อแต่ละประเภทคิดอะไร / คิดอย่างไร
  • ประเภทของการสัมภาษณ์ / กลยุทธ์การให้สัมภาษณ์
  • ความคาดหวังของนักข่าว
  • ปฏิบัติอย่างไรให้ตรงใจสื่อ
  • กรณีศึกษาการให้สัมภาษณ์ที่ประสบความสำเร็จ และล้มเหลว
  • แนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อ
  • การเตรียมตนเอง
  • การเตรียมตัวก่อนการสัมภาษณ์
  • บุคคลิก / ท่าที
  • ความสนใจของผู้รับสื่อ VS ผู้สื่อข่าวควรมุ่งไปทางไหน
  • สัมภาษณ์สดทางโทรทัศน์ที่มีประสิทธิภาพ
  • การแก้ปัญหา
  • เมื่อพบปัญหาในการสัมภาษณ์ประเภทต่าง ๆ
  • หลุมพรางจากผู้สื่อข่าว

  • ช่วงบ่าย(ภาคปฏิบัติ)
  • วิทยากร ซึ่งเป็นตัวแทนสื่อที่มีประสบการณ์แตกต่างกัน จะทำการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และแลกเปลี่ยนประสบการณ์สะท้อนความคิดเห็นกับผู้บริหารทุกแง่มุม
  • หลุมพรางจากผู้สื่อข่าว

  • หมายเหตุ ระยะเวลาการฝึกแต่ละท่านปรับเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ฝึกอบรม

  สนใจหลักสูตรนี้ ติดต่อเรา

  การถ่ายภาพในภาวะวิกฤต

  รายละเอียดหลักสูตร
  การพัฒนาวิธีการถ่ายภาพ และบริหารงานถ่ายภาพในภาวะวิกฤต ของผู้รับผิดชอบงานถ่ายภาพขององค์กร เรียนรู้กระบวนการเตรียมงาน การวางแผน และพัฒนา ศักยภาพในการถ่ายภาพของบุคลากร สำหรับองค์กรที่มีที่ตั้งอยู่หลายพื้นที่ ให้ปฏิบัติงานในภาวะกฤตได้อย่างเหมาะสม
  วัตถุประสงค์
  • พัฒนาวิธีการถ่ายภาพ และการบริหารงานถ่ายภาพในภาวะวิกฤตของผู้รับผิดชอบงานถ่ายภาพขององค์กร
  • เรียนรู้กระบวนการเตรียมงาน และการวางแผนทำงานด้านการถ่ายภาพในภาวะวิกฤต
  • พัฒนาศักยภาพในการถ่ายภาพของบุคลากร สำหรับองค์กรที่มีที่ตั้งอยู่หลายพื้นที่ ให้ปฏิบัติงานในภาวะวิกฤตได้อย่างเหมาะสม
  แนวทางการบรรยาย
  • บรรยายพร้อมตัวอย่างจากเหตุการณ์จริง
  • ทำแบบฝึกหัดวางแผนถ่ายภาพจากสถานการณ์สมมติ
  • Workshop วางแผนปฏิบัติงาน และถ่ายภาพจากสถานการณ์สมมติ
  จำนวนผู้ฝึกอบรม
  รุ่นละไม่เกิน 30 ท่าน​
  วิทยากร
  1 ท่าน
  หัวข้อการบรรยาย
   ภาคเช้า
   การถ่ายภาพในภาวะวิกฤต
  • การศึกษารายละเอียดเหตุการณ์ สถานที่เกิดเหตุ และการเข้าถึงจากตัวอย่างเหตุการณ์จริง
  • การเตรียมความพร้อมของช่างภาพ ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่แตกต่างกัน
  • การเตรียมอุปกรณ์ถ่ายภาพให้เหมาะกับเวลา และสถานการณ์
  • การเลือกมุมถ่ายภาพ เพื่อให้ได้หลักฐานสำคัญในการการฟ้องร้องคดี
  • การวางแผนถ่ายภาพ และการรายงานภาพถ่ายที่เกิดเหตุให้ทันสื่อมวลชน
  • กับดักที่คาดไม่ถึงในการถ่ายภาพภาวะวิกฤต และแนวทางแก้ไข
  • การจัดเก็บรักษาภาพถ่ายสำคัญไม่ให้หลงกลสื่อโซเชียล และสื่อมวลชน
  • หลักเกณฑ์พิจารณาเลือกภาพเหตุวิกฤต สำหรับงานแถลงข่าว และประชาสัมพันธ์
  • กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์จริง

  • ครึ่งวันบ่าย
  • Workshop ฝึกวางแผน และปฏิบัติถ่ายภาพจากสถานการณ์เหตุวิกฤตสมมติ พร้อมวิพากย์

  สนใจหลักสูตรนี้ ติดต่อเรา

  เทคนิคลดความบกพร่องในการทำงาน ให้เป็นศูนย์ ZERO ERROR

  วัตถุประสงค์
  • เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงผลที่จะเกิดจากความบกพร่อง
  • รับทราบวิธีการที่จะลดความบกพร่อง
  • สร้างการรับรู้และแสดงให้เห็นข้อบกพร่องที่มาจากความชำนาญและความเคยชิน
  • ทำให้เกิดการตื่นตัวที่จะร่วมมือกันแก้ไขให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  แนวทางการบรรยาย
  การบรรยายพร้อมกับจัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้และพิสูจน์ว่า ทุกอย่างที่อบรมไปนั้น สามารถเกิดขึ้นได้จริง และสามารถแก้ไขได้
  จำนวนผู้ฝึกอบรม
  รุ่นละไม่เกิน 40 ท่าน
  วิทยากร
  1 - 2 ท่าน
  รูปแบบการเรียน
  ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนและสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนให้เหลือ 1 วัน หรือครึ่งวันได้
  • Online ผ่านโปรแกรม ZOOM
  • Onsite
  หัวข้อการบรรยาย
  • ความยิ่งใหญ่ของ “ความบกพร่อง” “ความผิดพลาด”
  • ความบกพร่องที่ส่งผลในระดับต่าง ๆ
  • ที่มาของการคิด Zero Error
  • สาเหตุและผลที่เกิดจากความบกพร่อง
  • ปัจจัยที่ทำให้เกิด “พลาด” “บกพร่อง”
  • ที่มาของความบกพร่อง : อุปกรณ์/ระบบ/มนุษย์
  • ประเภทของมนุษย์กับการทำงาน
  • 20 ประเภทที่ทำงานแล้วอาจจะหลุด/พลาด
  • หนทางที่จะอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน
  • เทคนิคการลดข้อบกพร่อง/ความผิดพลาด
  • เคล็ดลับการปลูกนิสัย เพื่อลดความบกพร่อง

  • หมายเหตุ หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยน เพื่อความเหมาะสมขององค์กรได้

  สนใจหลักสูตรนี้ ติดต่อเรา