กลุ่มหลักสูตรบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ และการสร้างภาพลักษณ์

บุคลิกภาพแบบมืออาชีพ
และการสร้างภาพลักษณ์

หลักสูตรที่จะทำให้คุณเห็นความสำคัญของการมีบุคลิกภาพที่ดี และการสร้างภาพลักษณ์ด้านต่าง ๆ ให้น่าประทับใจ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

กลุ่มหลักสูตรบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ และการสร้างภาพลักษณ์

บุคลิกภาพแบบมืออาชีพและการสร้างภาพลักษณ์

หลักสูตรที่จะทำให้คุณเห็นความสำคัญของการมีบุคลิกภาพที่ดี และการสร้างภาพลักษณ์ด้านต่าง ๆ ให้น่าประทับใจ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

บุคลิกภาพ
หน้ากาก... หรือตัวตน

มีคำพูดที่ว่า “จงอย่าตัดสินคนแค่ภายนอก” แต่คนเรามักถูกตัดสินจากภายนอกก่อนเสมอ การมีบุคลิกภาพที่ดีนั้น มักสร้างความประทับใจ และโอกาสให้เราได้มากขึ้น ซึ่งก็อาจจะมองได้ว่า การทำบุคลิกภาพให้ดีนั้น เป็นเพียงหน้ากาก หรือบทบาทที่ต้องแสดงในบางเวลา แต่หากเราทำสิ่งเหล่านั้นให้เคยชิน จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนเราจริง ๆ ก็จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ เพิ่มประสิทธิผลที่ดีในการทำงานได้อย่างยั่งยืน ยาวนาน ดังนั้นการให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลิกภาพ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะ ภาพลักษณ์ คือ ภาพแห่งความประทับใจ ที่ไม่มีใครสร้างแทนเราได้
quote

บุคลิกภาพที่ดี เปิดโอกาสให้กับตัวเรา ในการทำงานได้จริงหรือ

quote
สิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการทำงานในปัจจุบัน นอกจากความรู้ความสามารถแล้ว คือเรื่อง บุคลิกภาพที่ดี ที่จะสามารถดึงดูดความสนใจ จากบุคคลอื่นได้ และมักได้รับโอกาสมากกว่าคนอื่น ๆ เสมอ เพราะบุคลิกภาพเป็น First impression ในการทำให้คนอื่นรู้สึกประทับใจในตัวเรา ทำให้มีโอกาสได้ทำความรู้จัก รวมไปถึงโอกาสในการพูดคุยเรื่องของธุรกิจ
quote

บุคลิกภาพที่ดี เปิดโอกาสให้กับตัวเรา ในการทำงานได้จริงหรือ

quote
สิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการทำงานในปัจจุบัน นอกจากความรู้ความสามารถแล้ว คือเรื่อง บุคลิกภาพที่ดี ที่จะสามารถดึงดูดความสนใจ จากบุคคลอื่นได้ และมักได้รับโอกาสมากกว่าคนอื่น ๆ เสมอ เพราะบุคลิกภาพเป็น First impression ในการทำให้คนอื่นรู้สึกประทับใจในตัวเรา ทำให้มีโอกาสได้ทำความรู้จัก รวมไปถึงโอกาสในการพูดคุยเรื่องของธุรกิจ

“บุคลิกภาพส่งผลกับภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือของทั้งองค์กรได้”

บุคลิกภาพ เป็นหัวใจสำคัญของการติดต่อสื่อสาร การทำงาน และการดำเนินชีวิต ที่จะทำให้เราได้รับความน่าเชื่อถือ การเข้าใจมารยาทการเข้าสังคม เข้าใจถึงจุดเด่นที่ต้องนำออกมาให้ปรากฏ และการลบจุดด้อย สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบ เพราะทุกองค์กรนั้น ต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ และบุคลิกภาพที่ดี ผู้ที่จะเป็นตัวแทนองค์กร ในการแสดงศักยภาพหลากหลายด้านให้คนภายนอกได้รับรู้

หลักสูตรนี้จะทำให้เห็นถึงความสำคัญของการมีบุคลิกภาพที่ดี ตระหนักถึงภาพลักษณ์ของทั้งตนเอง และภาพลักษณ์โดยรวมขององค์กร ทั้งการแต่งตัว การคิด การพูด และการแสดงออกทางท่าทาง ที่จะทำให้เกิดความประทับใจ สร้างการจดจำ เป็นหน้าตาให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในองค์กร ตั้งแต่พนักงานต้อนรับ จนถึงระดับผู้บริหาร ไม่ใช่เพียงคนใดคนหนึ่งเท่านั้น

หลักสูตรที่เปิดสอน​

หลักสูตร

บุคลิกภาพที่ประทับใจ สำหรับผู้ให้บริการ

หลักสูตรนี้จะช่วยให้รู้ถึงความหมายของบุคลิกภาพ ข้อบกพร่องที่ตนเองต้องปรับปรุง พัฒนาบุคลิกภาพให้ น่าประทับใจผู้พบเห็นตั้งแต่แรกพบ สร้างบุคลิกให้เป็นมืออาชีพ วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยว่าบุคลิกภาพภายนอกแบบไหน จึงจะประทับใจผู้พบเห็น ฝึกการใช้สายตาในการปฏิบัติงาน และการเข้าสังคม ฝึกการทำผมด้วยตนเองสำหรับสุภาพสตรี จะมีการวิพากษ์รายบุคคล เพื่อผลลัพธ์ของการปรับเปลี่ยนตนเอง และภาพลักษณ์องค์กรโดยรวมให้ได้ประโยชน์สูงสุด
ดูรายละเอียด

หลักสูตร

บุคลิกภาพแบบมืออาชีพ สำหรับผู้บริหาร

เรียนรู้การพัฒนาบุคลิกภาพให้เป็นมืออาชีพ ดูน่าเชื่อถือ ในฐานะผู้นำ หรือตัวแทนขององค์กร สำหรับผู้บริหารทุกระดับ อิริยาบถในห้องประชุม การออกงานสังคม การสนทนา ภาษา ท่าทางที่แสดงออก การแต่งกายที่เหมาะสมกับกาลเทศะ ข้อควรระวังขณะปรากฏตัว รวมถึงรู้ถึงข้อบกพร่องที่ตนเองต้องปรับปรุง มีการวิพากษ์รายบุคคลร่วมกัน เพื่อเรียนรู้ และเกิดการพัฒนาบุคลิกทางกายภาพ เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือต่อตัวผู้บริหารและธุรกิจได้ในระยะยาว
ดูรายละเอียด

หลักสูตร

บุคลิกภาพการเข้าสังคม และฝึกรับประทานอาหารแบบตะวันตก

ผู้รับการอบรมได้ร่วมฝึกปฏิบัติการรับประทานอาหารแบบตะวันตก เพื่อเพิ่มความมั่นใจ และเรียนรู้มารยาท บนโต๊ะอาหาร สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร การยื่นนามบัตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพให้เป็นมืออาชีพ กลวิธีในการแต่งกายของบุรุษและสตรีให้เหมาะสมกับกาลเทศะ กิริยาและภาษาท่าทางที่เหมาะสม ฝึกการใช้สายตาในการปฏิบัติงานและเข้าสังคม
ดูรายละเอียด

หลักสูตร

การสร้างภาพลักษณ์องค์กร

ให้บุคลากรได้เรียนรู้และเห็นถึงความสำคัญของการ สร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ตนเอง และทีมงาน ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จ เพื่อสะท้อนความเป็นมืออาชีพ และสร้างความน่าเชื่อถือ มีปฏิบัติการระดมสมอง วิเคราะห์ภาพลักษณ์ขององค์กรที่เป็นอยู่ วางแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานตนเอง ให้ทุกคนมีทัศนคติและเห็นภาพเดียวกัน เพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่สร้างไว้นั้นให้คงไว้ตลอดไป
ดูรายละเอียด

หลักสูตร

เทคนิคลดความบกพร่องในการทำงานให้เป็นศูนย์ ZERO ERROR

สร้างความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุและผลลัพธ์ที่เกิดจากการแสดงออกทางท่าทาง อารมณ์ คำพูด ที่อาจทำให้เกิดความบกพร่องในการทำงาน เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ ผ่านการบรรยายพร้อมกับการจัดกิจกรรม เรียนรู้วิธีการที่จะลดความบกพร่อง หรือลดการเกิดปัญหาในการทำงาน ซึ่งส่งผลกับภาพลักษณ์ และชื่อเสียงขององค์กร สร้างการรับรู้ ทำให้เกิดการตื่นตัว รู้จักควบคุมสีหน้า อารมณ์ การแสดงออก ให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์
ดูรายละเอียด

จุดเด่นหลักสูตร

การยกตัวอย่าง และเปรียบเทียบ

ยกตัวอย่างและเปรียบเทียบให้เห็นภาพได้ชัด ทั้งเรื่อง การแต่งตัว การพูด การแสดงท่าทาง มารยาทใน สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ทำให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่ดี และไม่ดีเป็นอย่างไร

บรรยาย และกิจกรรมกระตุ้นผู้เรียน

ในเนื้อหาการบรรยาย วิทยากรจะสร้างโจทย์ที่ช่วย กระตุ้นผู้เรียน ให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ ประเมินการแต่งตัว การพูด การแสดงออก ต่อสถานที่ และสถานการณ์ต่าง ๆ

ฝึกปฏิบัติจริง WORKSHOP

ฝึกปฏิบัติมารยาทบนโต๊ะอาหาร รวมถึงวิเคราะห์ การแต่งกาย ประเมินจุดเด่น จุดด้อยรายบุคคล เพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพภายนอกให้น่าจดจำ เพิ่มความมั่นใจ และสร้างความประทับใจแรกพบ

สามารถ Custom เนื้อหาหลักสูตรได้

หากทางบริษัทต้องการเน้นเรื่องบางเรื่องเป็นพิเศษ  เราสามารถปรับหลักสูตร โดยอ้างอิงตามความ ต้องการขององค์กรได้เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงสิ่ง ที่ทางองค์กรต้องการให้เรียนรู้และนำไปใช้เป็นสำคัญ

hypothesis_10262876 1

ระยะเวลาการเรียน

สำหรับระยะเวลาในการเรียนแต่ละหลักสูตรของเรา สามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาการเรียนเป็นแบบ 2 วัน 1 วัน หรือ ครึ่งวันได้ ตามความเหมาะสม และความสะดวกของแต่ละองค์กร

สถานที่ในการจัดสอน

เรามีความพร้อมในการจัดการสอนทั้งทางออนไลน์ และออฟไลน์ ทั้งสถานที่ที่ท่านจัดเตรียมเอง และแบบ ที่ทางเราจัดเตรียมให้สามารถเลือกสรรได้ตามความสะดวกของท่าน

ภาพบรรยากาศ

การฝึกอบรมหลักสูตร บุคลิกภาพแบบมืออาชีพ และการสร้างภาพลักษณ์ ที่เน้นการทำความเข้าใจหลักการ และฝึกปฏิบัติจริง พร้อมมีการวิเคราะห์ วิพากษ์ และแนะแนวทาง ทั้งแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM และแบบออนไซต์ ตามสถานที่ต่าง ๆ

บุคลิกภาพที่ประทับใจ สำหรับผู้ให้บริการ

รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรนี้จะช่วยให้รู้ถึงความหมายของบุคลิกภาพ ข้อบกพร่องที่ตนเองต้องปรับปรุง พัฒนาบุคลิกภาพให้น่าประทับใจผู้พบเห็นตั้งแต่แรกพบ สร้างบุคลิกให้เป็นมืออาชีพ วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยว่าบุคลิกภาพภายนอกแบบไหน จึงจะประทับใจผู้พบเห็น ฝึกการใช้สายตาในการปฏิบัติงาน และการเข้าสังคม ฝึกการทำผมด้วยตนเองสำหรับ สุภาพสตรี จะมีการวิพากษ์รายบุคคล เพื่อผลลัพธ์ของการปรับเปลี่ยนตนเอง และภาพลักษณ์องค์กรโดยรวมให้ได้ประโยชน์สูงสุด
วัตถุประสงค์
 • พัฒนาบุคลิกภาพให้ประทับใจผู้พบเห็นตั้งแต่แรกพบ
 • สร้างบุคลิกให้เป็นมืออาชีพ
 • รู้ถึงข้อบกพร่องที่ตนเองต้องปรับปรุง
จำนวนผู้ฝึกอบรม
รุ่นละไม่เกิน 40 ท่าน
วิทยากร
1 ท่าน
รูปแบบการเรียน
ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนและสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนให้เหลือ 1 วัน หรือครึ่งวันได้
 • Online ผ่านโปรแกรม ZOOM
 • Onsite
หัวข้อการบรรยาย
 • ความหมายของบุคลิกภาพ
 • การสร้างความประทับใจแรกพบ
 • วิเคราะห์จุดเด่น/ จุดด้อยรายบุคคล
 • บุคลิกภาพภายนอกแบบไหนจึงจะประทับใจผู้พบเห็น
 • บุคลิกจะดีได้ต้องเริ่มจากบุคลิกภาพภายในที่ดี
 • การเสริมสร้างบุคลิกภาพให้เป็นมืออาชีพ
 • การยื่นนามบัตร และการกล่าวแนะนำตนเอง
 • กลวิธีในการปรับปรุงการแต่งกายของสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
 • กิริยา และภาษาท่าทางอย่างมืออาชีพ
 • ฝึกการใช้สายตาในการปฏิบัติงาน และการเข้าสังคม
 • วิพากษ์รายบุคคล เพื่อมุ่งผลลัพธ์ของการปรับเปลี่ยนตนเอง
 • ฝึกการทำผมด้วยตนเองสำหรับสุภาพสตรี

 • หมายเหตุ *** ในวันอบรมขอให้แจ้งผู้เข้าอบรมทุกท่านแต่งกายเหมือนมาปฏิบัติงานจริง เพื่อการวิพากษ์การแต่งตัวในช่วงบ่าย***

สนใจหลักสูตรนี้ ติดต่อเรา

บุคลิกภาพแบบมืออาชีพ สำหรับผู้บริหาร

รายละเอียดหลักสูตร
เรียนรู้การพัฒนาบุคลิกภาพให้เป็นมืออาชีพ ดูน่าเชื่อถือ ในฐานะผู้นำ หรือตัวแทนขององค์กร สำหรับผู้บริหารทุกระดับ อิริยาบถในห้องประชุม การออกงานสังคม การสนทนา ภาษา ท่าทางที่แสดงออก การแต่งกายที่เหมาะสมกับกาลเทศะ ข้อควรระวังขณะปรากฏตัว รวมถึงรู้ถึงข้อบกพร่องที่ตนเองต้องปรับปรุง มีการวิพากษ์รายบุคคลร่วมกัน เพื่อเรียนรู้ และเกิดการพัฒนาบุคลิกทางกายภาพ เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือต่อตัวผู้บริหารและธุรกิจได้ในระยะยาว
วัตถุประสงค์​
 • พัฒนาบุคลิกภาพให้ประทับใจผู้พบเห็นตั้งแต่แรกพบ
 • สร้างบุคลิกให้เป็นมืออาชีพ
 • รู้ถึงข้อบกพร่องที่ตนเองต้องปรับปรุง
แนวทางการบรรยาย
 • บรรยายพร้อมตัวอย่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
 • เนื้อหามุ่งให้ผู้ฟังนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง
จำนวนผู้ฝึกอบรม
รุ่นละไม่เกิน 40 ท่าน
วิทยากร
1 ท่าน
รูปแบบการเรียน
ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนและสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนให้เหลือ 1 วัน หรือครึ่งวันได้
 • Online ผ่านโปรแกรม ZOOM
 • Onsite
หัวข้อการบรรยาย
 • บุคลิกมืออาชีพ สำหรับผู้บริหารระดับต้นระดับกลางระดับสูง
 • อิริยาบถในห้องประชุมการออกสังคม
 • ภาษาท่าทางสำหรับผู้บริหาร
 • การแต่งกายที่เหมาะสมกับกาลเทศะ
 • การสนทนาแบบมืออาชีพ
 • ข้อควรระวังขณะปรากฏตัว
 • การวิพากษ์รายบุคคล ร่วมกัน เพื่อเรียนรู้ และเกิดการพัฒนาบุคลิกทางกายภาพที่เป็นมืออาชีพ

สนใจหลักสูตรนี้ ติดต่อเรา

บุคลิกภาพการเข้าสังคม และฝึกรับประทานอาหารแบบตะวันตก

รายละเอียดหลักสูตร
ผู้รับการอบรมได้ร่วมฝึกปฏิบัติการรับประทานอาหารแบบตะวันตก เพื่อเพิ่มความมั่นใจ และเรียนรู้มารยาท บนโต๊ะอาหาร สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร การยื่นนามบัตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพให้เป็นมืออาชีพ กลวิธีในการแต่งกายของบุรุษและสตรีให้เหมาะสมกับกาลเทศะ กิริยา และภาษาท่าทางที่เหมาะสม ฝึกการใช้สายตาในการปฏิบัติงาน และเข้าสังคม
วัตถุประสงค์
 • เสริมสร้างบุคลิกให้เป็นมืออาชีพ
 • รับทราบแนวทางการรับประทานอาหารแบบตะวันตก
 • ผู้รับการอบรมได้ร่วมฝึกปฏิบัติการรับประทานอาหารเพื่อเพิ่มความมั่นใจ
แนวทางการบรรยาย
 • บรรยายพร้อมตัวอย่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
 • เนื้อหามุ่งให้ผู้ฟังประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างแท้จริง
จำนวนผู้ฝึกอบรม
รุ่นละไม่เกิน 40 ท่าน
วิทยากร
1 ท่าน
รูปแบบการเรียน
ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนและสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนให้เหลือ 1 วัน หรือครึ่งวันได้
 • Online ผ่านโปรแกรม ZOOM
 • Onsite
หัวข้อการบรรยาย
 • ความหมายของบุคลิกภาพ
 • การสร้างความประทับใจแรกพบ
 • วิเคราะห์จุดเด่น/ จุดด้อยรายบุคคล
 • บุคลิกภาพภายนอกแบบไหน จึงจะประทับใจผู้พบเห็น
 • บุคลิกจะดีได้ต้องเริ่มจากบุคลิกภาพภายในที่ดี
 • การยื่นนามบัตร
 • ฝึกรับประทานอาหารแบบตะวันตก
 • มารยาทบนโต๊ะอาหาร
 • สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร
 • การเสริมสร้างบุคลิกภาพให้เป็นมืออาชีพ
 • กลวิธีในการปรับปรุงการแต่งกายของบุรุษ และสตรีให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
 • กิริยาและภาษาท่าทางที่เหมาะสม
 • ฝึกการใช้สายตาในการปฏิบัติงาน และเข้าสังคม

 • หมายเหตุ หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยน เพื่อความเหมาะสมขององค์กรได้

สนใจหลักสูตรนี้ ติดต่อเรา

การสร้างภาพลักษณ์องค์กร​

รายละเอียดหลักสูตร
ให้บุคลากรได้เรียนรู้และเห็นถึงความสำคัญของการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ตนเอง และทีมงาน ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จ เพื่อสะท้อนความเป็นมืออาชีพ และสร้างความน่าเชื่อถือ มีปฏิบัติการระดมสมอง วิเคราะห์ภาพลักษณ์ขององค์กรที่เป็นอยู่ วางแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานตนเอง ให้ทุกคนมีทัศนคติ และเห็นภาพเดียวกัน เพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่สร้างไว้นั้นให้คงไว้ตลอดไป
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรตนเอง และทีมงาน เพื่อสะท้อนความเป็นมืออาชีพ และสร้างความน่าเชื่อถือ
 • เพื่อให้ทุกคนธำรงรักษาภาพลักษณ์ที่สร้างไว้นั้นให้คงไว้ตลอดไป
แนวทางการบรรยาย
 • บรรยายพร้อมตัวอย่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
 • เนื้อหามุ่งให้ผู้ฟังนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง
จำนวนผู้ฝึกอบรม
รุ่นละไม่เกิน 40 ท่าน
วิทยากร
1 ท่าน
รูปแบบการเรียน
ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนและสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนให้เหลือ 1 วัน หรือครึ่งวันได้
 • Online ผ่านโปรแกรม ZOOM
 • Onsite
หัวข้อการบรรยาย
 • ความสำคัญของภาพลักษณ์
 • ภาพลักษณ์ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
 • ภาพลักษณ์องค์กรจะดีได้ต้องมีปัจจัยอะไรมาประกอบ
 • ภาพลักษณ์บุคลากร กุญแจสำคัญของความสำเร็จของมืออาชีพ
 • เทคนิคการพัฒนาภาพลักษณ์การบริการ
 • ปฏิบัติอย่างไรไม่ให้เกิดวิกฤตภาพลักษณ์
 • วิเคราะห์ภาพลักษณ์ขององค์กรที่เป็นอยู่
 • วางแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานตนเอง
 • ปฏิบัติการระดมสมอง

 • หมายเหตุ หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยน เพื่อความเหมาะสมขององค์กรได้

สนใจหลักสูตรนี้ ติดต่อเรา

เทคนิคลดความบกพร่องในการทำงาน ให้เป็นศูนย์ ZERO ERROR

วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงผลที่จะเกิดจากความบกพร่อง
 • รับทราบวิธีการที่จะลดความบกพร่อง
 • สร้างการรับรู้และแสดงให้เห็นข้อบกพร่องที่มาจากความชำนาญและความเคยชิน
 • ทำให้เกิดการตื่นตัวที่จะร่วมมือกันแก้ไขให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
แนวทางการบรรยาย
การบรรยายพร้อมกับจัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้และพิสูจน์ว่า ทุกอย่างที่อบรมไปนั้น สามารถเกิดขึ้นได้จริง และสามารถแก้ไขได้
จำนวนผู้ฝึกอบรม
รุ่นละไม่เกิน 40 ท่าน
วิทยากร
1 - 2 ท่าน
รูปแบบการเรียน
ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนและสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนให้เหลือ 1 วัน หรือครึ่งวันได้
 • Online ผ่านโปรแกรม ZOOM
 • Onsite
หัวข้อการบรรยาย
 • ความยิ่งใหญ่ของ “ความบกพร่อง” “ความผิดพลาด”
 • ความบกพร่องที่ส่งผลในระดับต่าง ๆ
 • ที่มาของการคิด Zero Error
 • สาเหตุและผลที่เกิดจากความบกพร่อง
 • ปัจจัยที่ทำให้เกิด “พลาด” “บกพร่อง”
 • ที่มาของความบกพร่อง : อุปกรณ์/ระบบ/มนุษย์
 • ประเภทของมนุษย์กับการทำงาน
 • 20 ประเภทที่ทำงานแล้วอาจจะหลุด/พลาด
 • หนทางที่จะอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน
 • เทคนิคการลดข้อบกพร่อง/ความผิดพลาด
 • เคล็ดลับการปลูกนิสัย เพื่อลดความบกพร่อง

 • หมายเหตุ หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยน เพื่อความเหมาะสมขององค์กรได้

สนใจหลักสูตรนี้ ติดต่อเรา