บริการที่ปรึกษา CONSULTING SERVICES

บริการที่ปรึกษา Consulting Services

บริการที่ปรึกษา

CONSULTING

SERVICES

บริการที่จะช่วยให้การจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการจัดการด้านต่าง ๆ ที่คอยให้การแนะนำ และคำปรึกษา

บริการที่ปรึกษา Consulting Services

บริการที่ปรึกษา

CONSULTING
SERVICES

บริการที่จะช่วยให้การจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการจัดการด้านต่าง ๆ ที่คอยให้การแนะนำ และคำปรึกษา

ทำไมองค์กรจึงต้องมี …
ที่ปรึกษา?

การมีที่ปรึกษา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะ เช่น ที่ปรึกษาจัดทำคู่มือ การจัดการ ความรู้ภายในองค์กรจะได้รับมุมมอง หรือข้อเสนอแนะ โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์อย่างแท้จริง ทำให้องค์กรมีกลยุทธ์ แบบแผนในการดำเนินงาน พร้อมขับเคลื่อน และมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันทั้งองค์กร โดยเฉพาะธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น การมีที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์นั้น จะช่วยให้ธุรกิจเติบโต และก้าวหน้าได้เร็วขึ้น

ซึ่งเรา IMAGE POOL มีแนวคิดเกี่ยวกับงานที่ปรึกษา ในรูปแบบของการรับฟังปัญหา และความต้องการ วิเคราะห์ไปถึงสาเหตุ แล้วนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหา หรือการดำเนินการในรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงองค์กร ด้วยหลักการ และเครื่องมือที่เรามีอยู่อย่างครบครัน ทำให้มีแผนรับมือกับปัญหาได้อย่างครบถ้วนรอบด้าน และแก้ปัญหาได้ตรงประเด็น

 

จุดเด่นบริการ

ที่ปรึกษาผู้มีประสบการณ์ยาวนาน

ที่ปรึกษาผู้มีความรู้ ประสบการณ์ในการวางแผน และพัฒนาองค์กรอย่างยาวนาน สามารถวิเคราะห์ พัฒนา และประยุกต์แนวทาง วิธีการวางกลยุทธ์ แผนงานต่าง ๆ ในด้านการสื่อสาร/การบริการ ให้ตรงกับความต้องการขององค์กรได้

สามารถ Custom เนื้อหาตามความต้องการ

หากองค์กรต้องการเน้นปัญหา หรือวางแผนงาน ในบางเรื่องเป็นพิเศษ เราสามารถรับฟังปัญหา เพื่อหารือร่วมกัน โดยอ้างอิงตามความต้องการขององค์กรเป็นหลัก เพื่อให้องค์กรสามารถเรียนรู้ และนำไปใช้ได้จริง

หลักสูตร และโครงการที่ปรึกษา

การจัดทำคู่มือมาตรฐาน
การให้บริการแบบมืออาชีพ

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ จะทำให้บุคลากรทั้งองค์กร ให้บริการแบบมืออาชีพ และมีมาตรฐานเหมือนกันทั้งหมดได้ ดังนั้นถ้าทุกองค์กรมีคู่มือมาตรฐานการให้บริการ และมีการฝึกปฏิบัติร่วมกัน จะทำให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้บริการที่น่าประทับใจได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรต้องเขียนคู่มือไว้ ซึ่งทาง Image Pool สามารถช่วยท่านได้
ดูรายละเอียด

การเขียนแผน
และคู่มือการสื่อสารในภาวะวิกฤต

หากองค์กรของท่านไม่มีแผน หรือคู่มือการสื่อสารในภาวะวิกฤต ก็สามารถเขียนขึ้นมาเองได้ โดยอ้างอิง จากการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรของ Image Pool แต่ในกรณีที่ไม่สามารถเขียนเองได้นั้น ทาง Image Pool สามารถเป็นพี่เลี้ยงในการเขียน ช่วยแนะนำแนวทางให้ได้ นอกจากนี้ทาง Image Pool ยังสามารถปรับแก้แผนที่ทางองค์กรมีอยู่ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันได้
ดูรายละเอียด

การฝึกซ้อมแผน (DRILL) แบบ TABLETOP ตามคู่มือการสื่อสารในภาวะวิกฤต

หากทีมการสื่อสารในภาวะวิกฤต ต้องการฝึกซ้อมแผน การสื่อสารในภาวะวิกฤต ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  การฝึกแบบ TABLETOP จะทำให้ได้เห็นปัญหา และแก้ไขได้ทันท่วงที ซึ่งทีมงานสามารถฝึกซ้อมพร้อมกันได้ โดยเรียนรู้ว่าตนเองควรทำอะไรในสถานการณ์นั้น  และยังทำอะไรไม่ได้บ้าง จากนั้นก็จะสามารถกลับไปปรับปรุงตนเองตามที่เป็นปัญหาอยู่ได้
ดูรายละเอียด

เกษียณสุข การปลดล็อกชีวิตหลังวัยเกษียณ

หลักสูตรนี้จะนำเสนอ “แก่นของชีวิตจริง”  ที่อาจเป็นแง่มุมที่หลายท่านนึกไม่ถึง หรือสามารถเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตไปโดยสิ้นเชิง วิทยากรจะนำเสนอวิธีการจัดการชีวิตแบบง่าย ๆ ที่จะทำให้แต่ละท่านได้ยอมรับ และเตรียมการไว้ล่วงหน้า จิตไม่ตกเมื่อเหตุการณ์นั้น ๆ มาถึง เพื่อให้ผู้ที่กำลังเกษียณได้เตรียมการใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่าง “มีสติ” วิทยากรจะนำทุกแง่มุมมาประมวลให้ฟัง โดยรวบรวมสถิติที่เกิดขึ้นจริง จากผู้มีประสบการณ์หลังวัยเกษียณมากมายหลายท่าน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีความสุข

ดูรายละเอียด

การจัดทำคู่มือมาตรฐาน การให้บริการแบบมืออาชีพ

รายละเอียดหลักสูตร
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ จะทำให้บุคลากรทั้งองค์กร ให้บริการแบบมืออาชีพ และมีมาตรฐานเหมือนกันทั้งหมดได้ ดังนั้นถ้าทุกองค์กรมีคู่มือมาตรฐานการให้บริการ และมีการฝึกปฏิบัติร่วมกัน จะทำให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้บริการที่น่าประทับใจได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรต้องเขียนคู่มือไว้ ซึ่งทาง Image Pool สามารถช่วยท่านได้
จำนวนผู้ฝึกอบรม
รุ่นละไม่เกิน 40 ท่าน
วิทยากร
1 - 2 ท่าน
รูปแบบการเรียน
ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนและสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนให้เหลือ 1 วัน หรือครึ่งวันได้
 • จัดเฉพาะ Onsite เท่านั้น
หัวข้อการบรรยาย
 • เรียนภาคทฤษฎี จะปรับตามธรรมชาติของธุรกิจของท่าน
 • เนื้อหาที่จำเป็นต้องปรากฏในคู่มือมีอะไรบ้าง
 • ขั้นตอนของการให้บริการอย่างเหมาะสม
 • สิ่งที่ควรเพิ่มเติมเพื่อให้การบริการสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

สนใจหลักสูตรนี้ ติดต่อเรา

การเขียนแผน และคู่มือการสื่อสารในภาวะวิกฤต

รายละเอียดหลักสูตร
หากองค์กรของท่านไม่มีแผน หรือคู่มือการสื่อสารในภาวะวิกฤต ก็สามารถเขียนขึ้นมาเองได้ โดยอ้างอิง จากการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรของ Image Pool แต่ในกรณีที่ไม่สามารถเขียนเองได้นั้น ทาง Image Pool สามารถเป็นพี่เลี้ยงในการเขียน ช่วยแนะนำแนวทางให้ได้ นอกจากนี้ทาง Image Pool ยังสามารถปรับแก้แผนที่ทางองค์กรมีอยู่ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันได้
จำนวนผู้ฝึกอบรม
รุ่นละไม่เกิน 40 ท่าน
วิทยากร
2 - 3 ท่าน
รูปแบบการเรียน
ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียน และสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนให้เหลือ 1 วันหรือ 2 วันได้ และควรมีวันเพิ่มเติม เพื่อประชุมสรุปการทำงานร่วมกันเพิ่มเติมเป็นระยะ ๆ
 • Online ผ่านโปรแกรม ZOOM
 • Onsite (แนะนำแบบ Onsite เพราะสามารถโต้ตอบกันได้ทันท่วงที)
หัวข้อการบรรยาย
 • แนะนำองค์ประกอบภาคทฤษฎีที่เหมาะสมกับธุรกิจ
 • พิจารณาหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
 • แบ่งทีมลงมือเขียนแผน และคู่มือการสื่อสารในภาวะวิกฤต
 • ปรับปรุงข้อมูลจนแล้วเสร็จ

สนใจหลักสูตรนี้ ติดต่อเรา

การฝึกซ้อมแผน (DRILL) แบบ TABLETOP ตามคู่มือการสื่อสารในภาวะวิกฤต

รายละเอียดหลักสูตร
หากทีมการสื่อสารในภาวะวิกฤต ต้องการฝึกซ้อมแผน การสื่อสารในภาวะวิกฤต ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การฝึกแบบ TABLETOP จะทำให้ได้เห็นปัญหา และแก้ไขได้ทันท่วงที ซึ่งทีมงานสามารถฝึกซ้อมพร้อมกันได้ โดยเรียนรู้ว่าตนเองควรทำอะไรในสถานการณ์นั้น และยังทำอะไรไม่ได้บ้าง จากนั้นก็จะสามารถกลับไปปรับปรุงตนเองตามที่เป็นปัญหาอยู่ได้
วัตถุประสงค์
 • ทำให้บุคลากรภายในองค์กรทุกหน้าที่ เกิดความเข้าใจในบทบาทที่ได้รับมอบหมาย
 • ทีมงาน/หัวหน้าทีม ตัดสินใจได้ว่าแต่ละบุคคลนั้น เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายหรือไม่
 • เกิดความเข้าใจในงานที่ทำอยู่ว่ามีเวลาจำกัด ต้องจัดการอย่างเร่งด่วน ถูกต้อง และเหมาะสม
 • ทุกทีมจะประสานงานกันได้ดี ไม่สร้างความกดดันซึ่งกันและกัน แต่จะทำงานแบบเอื้ออาทรกัน
 • เมื่อฝึกซ้อมแผนเสร็จและเห็นปัญหา สามารถวางแนวทางการทำงาน โดยปรับสิ่งที่เป็นปัญหาได้อย่างดี
 • สามารถคัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นหัวหน้าทีม ของแต่ละหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
จำนวนผู้ฝึกอบรม
รุ่นละไม่เกิน 40 ท่าน
วิทยากร
2 - 3 ท่าน
รูปแบบการเรียน
จัดเฉพาะ Onsite เท่านั้น
หัวข้อการบรรยาย/อบรม
 • จะมีการบรรยายภาคทฤษฎีถึงแผน/คู่มือ ที่ได้จัดทำขึ้น
 • เมื่อทุกคนลงมือซ้อมแผน วิทยากรจะตรวจสอบว่าแต่ละทีมทำงานกันอย่างไร มีอะไรที่ต้องปรับปรุง อะไรที่ทำได้ดีอยู่แล้ว
 • ผู้ปฏิบัติทุกตำแหน่งก็ต้องสะท้อนให้ทราบว่า การปฏิบัติระหว่างการซ้อมแผนมีอะไรที่ดี มีอะไรเป็นอุปสรรค รวมทั้งนำเสนอปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไข
 • วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากทีมตนเอง และทีมอื่น นำเสนอเชิงสร้างสรรค์
 • ร่วมกันปรับปรุงแผนตามที่ได้รับการวิพากษ์

สนใจหลักสูตรนี้ ติดต่อเรา

เกษียณสุข การปลดล็อกชีวิตหลังวัยเกษียณ

รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรนี้จะนำเสนอ “แก่นของชีวิตจริง” ที่อาจเป็นแง่มุมที่หลายท่านนึกไม่ถึง และทำให้ผู้เรียนสามารถใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงอย่างยอมรับได้ วิทยากรจะนำเสนอวิธีการจัดการชีวิตแบบง่าย ๆ โดยนำเสนอจากต้นตนของปัญหา ที่จะทำให้แต่ละท่านได้ยอมรับ และจัดการหรือเตรียมการไว้ล่วงหน้า จิตไม่ตกเมื่อเหตุการณ์นั้น ๆ มาถึงจริง เพื่อให้ผู้ที่กำลังเกษียณได้เตรียมการใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่าง “มีสติ” วิทยากรจะนำทุกแง่มุมมาประมวลให้ฟัง โดยมาจากการรวบรวมสถิติที่เกิดขึ้นจริง จากผู้มีประสบการณ์หลังวัยเกษียณมากมายหลายท่าน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณได้ครบถ้วน เพื่อให้อยู่ต่อไปได้อย่างมีความสุข
วัตถุประสงค์
 • รู้แนวทางการจัดการชีวิตหลังเกษียณ
 • เตรียมความพร้อมก่อนถึงวัยเกษียณ ทั้งวางแผนการเงิน และสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
 • สามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหลังวัยเกษียณได้อย่างเหมาะสม
 • สามารถพัฒนาทักษะและความสนใจใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
จำนวนผู้ฝึกอบรม
รุ่นละไม่เกิน 60 ท่าน
วิทยากร
1 ท่าน
รูปแบบการเรียน
ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนและสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนให้เหลือ 1 วัน หรือครึ่งวันได้
 • Online ผ่านโปรแกรม ZOOM (กรณีที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมฟังได้ทุกคน)
 • Onsite (แนะนำแบบ Onsite เพราะผู้เรียนจะสามารถสอบถามได้อย่างละเอียด)
ข้อเสนอแนะ : ควรจัดการอบรมแบบ Onsite กับ Online แยกวันกัน เพื่อให้การเรียนการสอนได้ผลดีมีประสิทธิภาพ
หัวข้อการบรรยาย/อบรม
 • สิ่งที่ต้องเผชิญหลังวัยเกษียณ เรื่องจริงในชีวิตจริง ของแต่ละครอบครัวที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
  • ชีวิตจริง VS ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
  • เพื่อนกิน VS เพื่อนเที่ยว
  • แหล่งเงินที่เป็นไปได้
  • สมบัติมาก VS ไม่มีสมบัติ
 • แนวทางการอยู่อย่างไรให้พอดี
 • บุพการีปัญหาที่มักมองข้าม
 • ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ลูกหลานใช่คำตอนสุดท้ายหรือไม่
 • ความพอดีกับการอยู่ห่างๆ แบบไม่ให้ห่วง อะไรความบอกไม่ควรบอก
 • ยอมรับความจริงของโลกปัจจุบัน
 • จัดการกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหลังวัยเกษียณได้อย่างเหมาะสม
 • พัฒนาทักษะและความสนใจใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต

สนใจหลักสูตรนี้ ติดต่อเรา