การถ่ายภาพ และการจัดการสื่อมัลติมีเดีย

การถ่ายภาพ และการจัดการสื่อมัลติมีเดีย

หลักสูตรที่ครอบคลุมทั้งด้านเทคนิคการถ่ายภาพ การสร้างสรรค์ผลงาน และการบริหารจัดการสื่อภายในองค์กร เพื่อก้าวสู่อาชีพผู้สร้างสื่ออย่างมืออาชีพ

การถ่ายภาพ และการจัดการสื่อมัลติมีเดีย

การถ่ายภาพ และการจัดการสื่อมัลติมีเดีย

หลักสูตรที่ครอบคลุมทั้งด้านเทคนิคการถ่ายภาพ การสร้างสรรค์ผลงาน และการบริหารจัดการสื่อภายในองค์กร เพื่อก้าวสู่อาชีพผู้สร้างสื่ออย่างมืออาชีพ

“สื่อมัลติมีเดีย… สิ่งสำคัญที่ช่วยยกระดับ ภาพลักษณ์องค์กร”

การทำงานในปัจจุบันนี้ สื่อมัลติมีเดียมีบทบาทสำคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพ งานวิดีโอ หรือการทำสื่อ เพราะว่าความสามารถของสื่อมัลติมีเดียเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถใช้ในการถ่ายทอด ความรู้ความสามารถ หรือแม้กระทั่งตัวตนขององค์กรได้ด้วย ซึ่งสื่อมัลติมีเดียเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถนำเสนอข้อมูล ด้านต่าง ๆ ให้กับผู้คนได้อย่างหลากหลาย และเข้าใจง่าย ทำให้การถ่ายทอดข้อมูล และการนำเสนองาน มีความน่าสนใจ สูงขึ้น หากคุณต้องการเรียนรู้ พัฒนาทักษะด้านสื่อมัลติมีเดีย และความชำนาญในการถ่ายภาพ จัดการกับงานวิดีโอ หรือการสร้างสื่อให้เป็นไปตามความต้องการขององค์กร หลักสูตรนี้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณ

หลักสูตรนี้ได้รวมความรู้ และทักษะด้านสื่อมัลติมีเดียอย่างครบถ้วน ทั้งการใช้ อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับสร้าง สื่อมัลติมีเดีย และการบริหารจัดการงานถ่ายภาพ โดยจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติให้ผู้เรียนมี ความชำนาญในการใช้ เครื่องมือ เรียนรู้เทคนิค พัฒนาทักษะการถ่ายภาพ และ การจัดการงาน ด้านมัลติมีเดีย ให้สามารถสื่อสารความคิดสร้างสรรค์ออกมาเป็นสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้กับงานขององค์กรได้อย่างเต็ม ความสามารถ

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร

การถ่ายภาพองค์กร และการบริหารจัดการ 

หลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาวิธีการถ่ายภาพ การบริหารงาน ของผู้กำกับ และผู้รับผิดชอบงานถ่ายภาพขององค์กร โดยเรียนรู้กระบวนการเตรียมงาน และวางแผนทำงาน ด้านถ่ายภาพในแต่ละประเภท พัฒนาศักยภาพในการถ่ายภาพของบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้ดี การเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ให้เหมาะสม การสร้างสรรค์และการจัดองค์ประกอบศิลป์ของภาพ การนำภาพไปใช้งานและเผยแพร่ พร้อมข้อควรระวัง แนวทางการแก้ปัญหา พร้อมแบบฝึกวางแผนถ่ายภาพจากสถานการณ์สมมติและวิพากย์
ดูรายละเอียด

หลักสูตร

การถ่ายภาพ ในภาวะวิกฤต

การพัฒนาวิธีการถ่ายภาพ และบริหารงานถ่ายภาพใน ภาวะวิกฤต ของผู้รับผิดชอบงานถ่ายภาพขององค์กร เรียนรู้กระบวนการเตรียมงาน การวางแผน และพัฒนา ศักยภาพในการถ่ายภาพของบุคลากร  สำหรับองค์กรที่มีที่ตั้งอยู่หลายพื้นที่ ให้ปฏิบัติงานในภาวะกฤตได้อย่างเหมาะสม
ดูรายละเอียด

หลักสูตร

เทคนิคลดความบกพร่องในการทำงาน ให้เป็นศูนย์ ZERO ERROR

การบรรยายพร้อมกับจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ ถึงสาเหตุและผลลัพธ์ที่เกิดจากความบกพร่อง ในงาน ถ่ายภาพ หรือเผยแพร่สื่อต่าง ๆ ทั้งจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน ระบบต่าง ๆ หรือตัวบุคลากรในองค์กรเอง เรียนรู้วิธีการลดความบกพร่อง หรือลดการเกิดปัญหาในการทำงาน สร้างการรับรู้และทำให้เกิดการตื่นตัวที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ให้เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร พร้อมบอกเล่าประสบการณ์การทำงาน เพื่อลดความบกพร่องโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์
ดูรายละเอียด

จุดเด่นหลักสูตร

ที่ปรึกษาผู้มีประสบการณ์ยาวนาน

ยกตัวอย่างการทำงานด้านการถ่ายภาพ จาก case study หลากหลายแบบ จากประสบการณ์ของวิทยากร เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงความคิด
และประสบการณ์เข้ากับบทเรียน

บรรยาย และกิจกรรมกระตุ้นผู้เรียน

ในเนื้อหาการบรรยาย วิทยากรจะสร้างโจทย์ที่ช่วย กระตุ้นผู้เรียน ให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ หัดวางแผนถ่ายภาพจาก สถานการณ์สมมติหลากหลายแบบ

ฝึกปฏิบัติจริง WORKSHOP

หากองค์กรต้องการเน้นปัญหา หรือวางแผนงาน ในบางเรื่องเป็นพิเศษ เราสามารถรับฟังปัญหา เพื่อหารือร่วมกัน โดยอ้างอิงตามความต้องการขององค์กรเป็นหลัก เพื่อให้องค์กรสามารถเรียนรู้ และนำไปใช้ได้จริง

ภาพบรรยากาศ

การบรรยายหลักสูตรการถ่ายภาพองค์กรและการบริหารจัดการ มีหลักสูตรการถ่ายภาพใน ภาวะวิกฤต ในสถานที่ต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และปฏิบัติจริง พร้อมมีการประเมิน วิพากย์ และให้คำแนะนำ

การถ่ายภาพองค์กร และการบริหารจัดการ 

รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาวิธีการถ่ายภาพ การบริหารงาน ของผู้กำกับ และผู้รับผิดชอบงานถ่ายภาพขององค์กร โดยเรียนรู้กระบวนการเตรียมงาน และวางแผนทำงาน ด้านถ่ายภาพในแต่ละประเภท พัฒนาศักยภาพในการถ่ายภาพของบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้ดี การเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ให้เหมาะสม การสร้างสรรค์และการจัดองค์ประกอบศิลป์ของภาพ การนำภาพไปใช้งานและเผยแพร่ พร้อมข้อควรระวัง แนวทางการแก้ปัญหา พร้อมแบบฝึกวางแผนถ่ายภาพจากสถานการณ์สมมติและวิพากย์
วัตถุประสงค์
 • พัฒนาวิธีการถ่ายภาพ
 • การบริหารงานของผู้กำกับและรับผิดชอบงานถ่ายภาพขององค์กร
 • เรียนรู้กระบวนการเตรียมงาน และวางแผนทำงานด้านถ่ายภาพในแต่ประเภท
 • พัฒนาศักยภาพในการถ่ายภาพของบุคลากร สำหรับองค์กรที่มีที่ตั้งอยู่หลายพื้นที่ ให้ปฏิบัติงานได้ดี
แนวทางการบรรยาย
 • บรรยายพร้อมตัวอย่างจากเหตุการณ์จริง
 • แบบฝึกหัดวางแผนถ่ายภาพจากสถานการณ์สมมติ
 • Workshop วางแผนพร้อมปฏิบัติงานจากสถานการณ์สมมติ และวิพากย์
จำนวนผู้ฝึกอบรม
รุ่นละไม่เกิน 30 ท่าน
วิทยากร
1 ท่าน
รูปแบบการเรียน
ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนและสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนให้เหลือ 1 วัน หรือครึ่งวันได้
 • Online ผ่านโปรแกรม ZOOM
 • Onsite
หัวข้อการบรรยาย

  ภาคเช้า
  เรียนรู้การถ่ายภาพประเภทต่างๆ
 • การถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร
 • การถ่ายภาพ เพื่อโฆษณาองค์กร
 • การถ่ายภาพรับเสด็จฯ และงานพิธีการ
 • การถ่ายภาพงานอีเว้นท์
 • การถ่ายภาพในภาวะวิกฤต
 • การถ่ายภาพบุคคล

 • ในแต่ละประเภทมีรายละเอียดครอบคลุมดังนี้
 • เป้าหมายและการตีโจทย์ในการถ่ายภาพ
 • การเตรียมความพร้อมของช่างภาพในสถาณการณ์ที่แตกต่าง
 • การเตรียมอุปกรณ์ถ่ายภาพให้เหมาะสมกับเวลา และสถาณการณ์
 • การสร้างสรรค์ และการจัดองค์ประกอบศิลป์ของภาพ
 • การวางแผนถ่ายภาพจากกรณีศึกษาตัวอย่าง
 • กับดักที่คาดไม่ถึง และแนวทางการแก้ปัญหาจากเหตุการณ์จริง
 • การนำภาพไปใช้งาน และเผยแพร่ พร้อมข้อควรระวัง

 • ภาคบ่าย
  Workshop ฝึกวางแผน และปฏิบัติงานถ่ายภาพตามบทบาทหน้าที่จากสถานการณ์สมมติพร้อมวิพากย์

สนใจหลักสูตรนี้ ติดต่อเรา

การถ่ายภาพในภาวะวิกฤต

รายละเอียดหลักสูตร
การพัฒนาวิธีการถ่ายภาพ และบริหารงานถ่ายภาพในภาวะวิกฤต ของผู้รับผิดชอบงานถ่ายภาพขององค์กร เรียนรู้กระบวนการเตรียมงาน การวางแผน และพัฒนา ศักยภาพในการถ่ายภาพของบุคลากร สำหรับองค์กรที่มีที่ตั้งอยู่หลายพื้นที่ ให้ปฏิบัติงานในภาวะกฤตได้อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์
 • พัฒนาวิธีการถ่ายภาพ และการบริหารงานถ่ายภาพในภาวะวิกฤตของผู้รับผิดชอบงานถ่ายภาพขององค์กร
 • เรียนรู้กระบวนการเตรียมงาน และการวางแผนทำงานด้านการถ่ายภาพในภาวะวิกฤต
 • พัฒนาศักยภาพในการถ่ายภาพของบุคลากร สำหรับองค์กรที่มีที่ตั้งอยู่หลายพื้นที่ ให้ปฏิบัติงานในภาวะวิกฤตได้อย่างเหมาะสม
แนวทางการบรรยาย
 • บรรยายพร้อมตัวอย่างจากเหตุการณ์จริง
 • ทำแบบฝึกหัดวางแผนถ่ายภาพจากสถานการณ์สมมติ
 • Workshop วางแผนปฏิบัติงาน และถ่ายภาพจากสถานการณ์สมมติ
จำนวนผู้ฝึกอบรม
รุ่นละไม่เกิน 30 ท่าน​
วิทยากร
1 ท่าน
หัวข้อการบรรยาย
  ภาคเช้า
  การถ่ายภาพในภาวะวิกฤต
 • การศึกษารายละเอียดเหตุการณ์ สถานที่เกิดเหตุ และการเข้าถึงจากตัวอย่างเหตุการณ์จริง
 • การเตรียมความพร้อมของช่างภาพ ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่แตกต่างกัน
 • การเตรียมอุปกรณ์ถ่ายภาพให้เหมาะกับเวลา และสถานการณ์
 • การเลือกมุมถ่ายภาพ เพื่อให้ได้หลักฐานสำคัญในการการฟ้องร้องคดี
 • การวางแผนถ่ายภาพ และการรายงานภาพถ่ายที่เกิดเหตุให้ทันสื่อมวลชน
 • กับดักที่คาดไม่ถึงในการถ่ายภาพภาวะวิกฤต และแนวทางแก้ไข
 • การจัดเก็บรักษาภาพถ่ายสำคัญไม่ให้หลงกลสื่อโซเชียล และสื่อมวลชน
 • หลักเกณฑ์พิจารณาเลือกภาพเหตุวิกฤต สำหรับงานแถลงข่าว และประชาสัมพันธ์
 • กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์จริง

 • ครึ่งวันบ่าย
 • Workshop ฝึกวางแผน และปฏิบัติถ่ายภาพจากสถานการณ์เหตุวิกฤตสมมติ พร้อมวิพากย์

สนใจหลักสูตรนี้ ติดต่อเรา

เทคนิคลดความบกพร่องในการทำงาน ให้เป็นศูนย์ ZERO ERROR

วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงผลที่จะเกิดจากความบกพร่อง
 • รับทราบวิธีการที่จะลดความบกพร่อง
 • สร้างการรับรู้และแสดงให้เห็นข้อบกพร่องที่มาจากความชำนาญและความเคยชิน
 • ทำให้เกิดการตื่นตัวที่จะร่วมมือกันแก้ไขให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
แนวทางการบรรยาย
การบรรยายพร้อมกับจัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้และพิสูจน์ว่า ทุกอย่างที่อบรมไปนั้น สามารถเกิดขึ้นได้จริง และสามารถแก้ไขได้
จำนวนผู้ฝึกอบรม
รุ่นละไม่เกิน 40 ท่าน
วิทยากร
1 - 2 ท่าน
รูปแบบการเรียน
ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนและสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนให้เหลือ 1 วัน หรือครึ่งวันได้
 • Online ผ่านโปรแกรม ZOOM
 • Onsite
หัวข้อการบรรยาย
 • ความยิ่งใหญ่ของ “ความบกพร่อง” “ความผิดพลาด”
 • ความบกพร่องที่ส่งผลในระดับต่าง ๆ
 • ที่มาของการคิด Zero Error
 • สาเหตุและผลที่เกิดจากความบกพร่อง
 • ปัจจัยที่ทำให้เกิด “พลาด” “บกพร่อง”
 • ที่มาของความบกพร่อง : อุปกรณ์/ระบบ/มนุษย์
 • ประเภทของมนุษย์กับการทำงาน
 • 20 ประเภทที่ทำงานแล้วอาจจะหลุด/พลาด
 • หนทางที่จะอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน
 • เทคนิคการลดข้อบกพร่อง/ความผิดพลาด
 • เคล็ดลับการปลูกนิสัย เพื่อลดความบกพร่อง

 • หมายเหตุ หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยน เพื่อความเหมาะสมขององค์กรได้

สนใจหลักสูตรนี้ ติดต่อเรา