กลุ่มหลักสูตรการสื่อสาร และการประสานงาน

การสื่อสารและ
การประสานงาน

หลักสูตรที่มุ่งเน้นให้เห็นความสำคัญของการสื่อสาร และประสานงาน เพื่อพัฒนาทักษะ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงสร้างบรรยากาศที่ดีในองค์กร

กลุ่มหลักสูตรการสื่อสาร และการประสานงาน

การสื่อสารและ
การประสานงาน

หลักสูตรที่มุ่งเน้นให้เห็นความสำคัญของการสื่อสาร และประสานงาน เพื่อพัฒนาทักษะ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงสร้างบรรยากาศที่ดีในองค์กร

กลุ่มหลักสูตรการสื่อสารและการประสานงาน

การสื่อสารและ
การประสานงาน

หลักสูตรที่มุ่งเน้นให้เห็นความสำคัญของการสื่อสาร และประสานงาน เพื่อพัฒนาทักษะ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงสร้างบรรยากาศที่ดีในองค์กร

“ การสื่อสาร และการประสานงาน สิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร ”

การสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนนั้น ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การทำงานเป็นไปตามกระบวนการ และสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย เป็นอีกหนึ่ง เครื่องมือสำคัญ ที่จะช่วยส่งเสริมสัมพันธภาพของคนในองค์กร รวมถึงสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน ทำให้ลดปัญหาหลาย ๆ อย่างที่เกิดจากความขัดแย้ง ที่จะส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร ทั้งในการทำงานส่วนบุคคล การทำงานเป็นทีม หรือระหว่างองค์กรกับลูกค้า

หลักสูตรนี้จะส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของ การสื่อสาร และการประสานงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความเข้าใจ และเข้าถึงวิธีการสื่อสารที่จะผูกใจกับคนที่เรา ทำงานด้วย ทำให้งานสำเร็จอย่าง รวดเร็ว ถูกต้อง และเกิดประสิทธิผลที่ดีกับองค์กร

จุดเด่นหลักสูตร

การยกตัวอย่างและเปรียบเทียบ

ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่ทำให้เห็นภาพได้ชัด ทั้งวิธีการ และผลสรุปของ การคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และแสดงออกต่อผู้รับบริการจากหลาย ๆ เคสตัวอย่าง

บรรยายและกิจกรรมกระตุ้นผู้เรียน

ในเนื้อหาการบรรยาย วิทยากรจะสร้างโจทย์ ที่ช่วยกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ การใช้คำพูด การแสดงออกที่ควรและไม่ควรทำ

สามารถ Custom เนื้อหาหลักสูตรได้

หากทางบริษัทต้องการเน้นเรื่องบางเรื่องเป็นพิเศษ เราสามารถปรับหลักสูตร โดยอ้างอิงตามความต้องการได้ เพื่อให้ตระหนักถึงสิ่งที่ทางองค์กรต้องการให้เรียนรู้และนำไปใช้เป็นสำคัญ

ระยะเวลาการเรียน

สำหรับระยะเวลาในการเรียนแต่ละหลักสูตรของเรา สามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาการเรียนเป็นแบบ 2 วัน 1 วัน หรือ ครึ่งวันได้ ตามความเหมาะสม และความสะดวกของแต่ละองค์กร

สถานที่ในการจัดสอน

เรามีความพร้อมในการจัดการสอนทั้งทางออนไลน์ และออฟไลน์ ทั้งสถานที่ที่ท่านจัดเตรียมเอง และแบบที่ทางเราจัดเตรียมให้ สามารถเลือกสรรได้ ตามความสะดวกของท่าน

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เปิดโอกาสให้มีการพูดคุย ไถ่ถาม แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกัน เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง เพื่อให้เกิดการสื่อสาร และประสานงาน ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

หลักสูตรที่เปิดสอน​

หลักสูตร

การสื่อสารแบบเผชิญหน้า
อย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนรู้ศิลปะการสื่อสาร เพื่อสร้างความประทับใจ และ เหมาะสมกับกาลเทศะ รูปแบบของการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการพูด ฟัง อ่าน เขียน ให้สามารถสื่อสารออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดทักษะในการสื่อสาร และเข้าใจเรื่องการตีความท่าทาง การแสดงออกของผู้ที่จะสื่อสารด้วย ฝึกวิเคราะห์ที่มาของปัญหาในการสื่อสาร เพื่อให้การสื่อสารเกิดความเข้าใจตรงกัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 
ดูรายละเอียด

หลักสูตร

การประสานงานและการทำงาน
เป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้จะทำให้เกิดความเข้าใจถึงความสำคัญ และวิธีการสื่อสาร ที่ทำให้สามารถประสานงานกับบุคคลทั้งภายใน และภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับทุกกลุ่มเป้าหมายได้ เมื่อบุคลากรทุกคนมีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน จะทำให้ผู้รับข้อมูลทั้งบุคลากรภายใน และภายนอกองค์กร เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน และหากมีการเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ก็จะสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
ดูรายละเอียด

หลักสูตร

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างความพึงพอใจให้ผู้ร้องเรียน

เรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตน และการดูแลเมื่อเกิดการร้องเรียน เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมเข้าใจถึง การปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อเกิดการร้องเรียน สามารถสื่อสารออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จับประเด็นและอารมณ์ของผู้ร้องเรียน รับฟังแล้วดำเนินการตามความต้องการ โดยเลือกใช้ถ้อยคำในการสื่อสารที่เหมาะสมกับจังหวะ และอารมณ์ของผู้ร้องเรียน เพื่อลดปัญหาเบื้องต้นของการร้องเรียน และเรียนรู้ข้อห้ามในการสื่อสารแบบต่าง ๆ เพื่อลดการร้องเรียน รวมถึงสูตรสำเร็จในการบริการที่เอาชนะใจลูกค้าได้
ดูรายละเอียด

หลักสูตร

การสื่อสารทางโทรศัพท์
สำหรับ CALL CENTER 

เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความประทับใจด้วยการสื่อสารทางโทรศัพท์ ผ่านน้ำเสียง และภาษาที่เหมาะสม เข้าใจถึงข้อห้าม สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ เพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ไม่พึงประสงค์ทางโทรศัพท์ ป้องกันการเกิดปัญหาลุกลาม และรู้แนวทางการปรับปรุง เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในการสื่อสารทางโทรศัพท์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
ดูรายละเอียด

หลักสูตร

การฟังผู้นำให้เข้าใจ และเรียนรู้สำหรับหัวหน้างาน

เรียนรู้เทคนิคการฟังผู้นำให้เข้าใจอย่างแท้จริง ปัจจัยที่ส่งผลต่อวิธีคิดและมุมมอง เข้าใจถึงช่องว่างระหว่าง ตัวเรากับผู้นำ ในเรื่องความรู้ที่ผู้นำมีกับตัวเราในปัจจุบัน ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกัน generation ที่ต่างกัน และเรียนรู้ style ของผู้นำแต่ละแบบ เพื่อให้เข้าถึงวิธีการสื่อสารและแนวทางการทำงาน เพื่อลดช่องว่างระหว่างผู้นำและทีมงานในทุกมิติ สามารถนำข้อมูลต่าง ๆ มาปรับใช้ได้ ทำให้เกิดการรับรู้งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้นำในการประชุมได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
ดูรายละเอียด

หลักสูตร

การสื่อสาร
ตามปัญหาที่เป็นอยู่

ในแต่ละองค์กร จะมีปัญหาการสื่อสารของพนักงานที่แตกต่างกันไป การเห็นปัญหา และฝึกปฏิบัติตามที่ได้เรียนรู้ จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ ซึ่งทุกหน่วยงานจะมีปัญหาไม่เหมือนกัน การปรึกษาหารือ เพื่อหาหลักสูตรที่เหมาะสม จึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด ที่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด
ดูรายละเอียด

หลักสูตร

เทคนิคลดความบกพร่อง ในการทำงานให้เป็นศูนย์ ZERO ERROR

เรียนรู้ถึงสาเหตุและผลลัพธ์ของความบกพร่องในการสื่อสารและประสานงาน ทั้งจากผู้มาติดต่อกับองค์กรและบุคลากรในองค์กร เรียนรู้วิธีการลดปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้ จากความบกพร่องเหล่านั้น สร้างการรับรู้และทำให้เกิดการตื่นตัวในองค์กร ร่วมมือกันแก้ไขให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะความบกพร่องในด้านการสื่อสารและประสานงานอาจนำไปสู่ปัญหาต่าง ๆ มากมาย พร้อมบอกเล่าเคล็ดลับการปลูกฝังนิสัยเพื่อลดความบกพร่องโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์

ดูรายละเอียด

ภาพบรรยากาศ

การสอนหลักสูตร การสื่อสารและการประสานงาน ทั้งแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM และแบบออนไซต์ ตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งมีกิจกรรมเพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้ได้คิด วิเคราะห์ และฝึกปฏิบัติอยู่ตลอดหลักสูตร

 

การสื่อสารแบบเผชิญหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตร
ทีมวิทยากรจะศึกษาปัญหาภาวะอ่อนไหว และความเสี่ยงที่จะนำมา ซึ่งการเจรจาแบบเผชิญหน้าในภาวะวิกฤต โดยจะนำเสนอวิธีการเตรียมการ ผ่านการสร้างสถานการณ์จำลองเพื่อฝึกภาคปฏิบัติ และหาบุคลากรที่มีแนวโน้มจะเป็นตัวแทนองค์กรในการเจรจาแบบเผชิญหน้าในภาวะวิกฤต  โดยจะประเมินจากวิธีการสื่อสารทั้ง วัจนะภาษา และอวัจนะภาษาที่แสดงออกขณะ Workshop
รายละเอียดหลักสูตร
 • สามารถสื่อสารออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เกิดทักษะในการสื่อสาร และเข้าใจเรื่องการตีความของผู้ที่จะสื่อสารด้วย
 • มีทักษะในการสื่อสารจะทำให้ผู้รับข้อมูลเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
จำนวนผู้ฝึกอบรม
รุ่นละไม่เกิน 40 ท่าน
วิทยากร
1 ท่าน
รูปแบบการเรียน
ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนและสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนให้เหลือ 1 วัน หรือครึ่งวันได้
 • Online ผ่านโปรแกรม ZOOM
 • Onsite
หัวข้อการบรรยาย
 • ศิลปะการสื่อสารเพื่อสร้างความประทับใจ และเหมาะสมกับกาลเทศะ
 • รูปแบบของการสื่อสาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • การสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียน
 • ที่มาของปัญหาในการสื่อสาร
 • การสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
 • “การตีความ” หัวใจของการสื่อสารที่สำเร็จ หรือล้มเหลว
 • เทคนิคการนำเป้าหมายของการสื่อสารมาใช้ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
 • เข้าใจหน้าที่ของการสื่อสารจะสื่อสารกับใครก็ได้ผล
 • การสื่อสารสองทาง ปัจจัยที่ต้องหันมามอง
 • ข้อควรระวังในการสื่อสารทาง Line
 • การเลือกการจัดลำดับการสื่อสารอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดข่าวลือ

สนใจหลักสูตรนี้ ติดต่อเรา

การประสานงาน และการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตร
หากผู้ปฏิบัติงานทุกคนเป็นผู้มีทักษะในการสื่อสารจะทำให้ผู้รับข้อมูลทั้งบุคลากรภายในและภายนอกองค์กรจะเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งวัจนภาษา (ภาษาพูด) และอวัจนภาษา (ภาษาท่าทาง) และหากมีการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจะสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

หลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ” จะทำให้ผู้รับการอบรมได้เกิดความเข้าใจการสื่อสารและสามารถประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับทุกกลุ่มเป้าหมายได้
วัตถุประสงค์
 • สามารถสื่อสารออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เกิดทักษะในการสื่อสาร และเข้าใจเรื่องการตีความของผู้ที่จะสื่อสารด้วย
 • เข้าใจความสำคัญของการประสานงาน
จำนวนผู้ฝึกอบรม
รุ่นละไม่เกิน 40 ท่าน
วิทยากร
1 ท่าน
รูปแบบการเรียน
ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนและสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนให้เหลือ 1 วัน หรือครึ่งวันได้
 • Online ผ่านโปรแกรม ZOOM
 • Onsite
หัวข้อการบรรยาย
 • ศิลปะการสื่อสาร เพื่อสร้างความประทับใจ
 • รูปแบบของการสื่อสาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • การสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
 • เทคนิคการประสานงาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
 • เทคนิคการสร้างให้เกิดการประสานงานกับองค์กรภายนอก
 • ขอความร่วมมืออย่างไรให้มีแต่ได้กับได้
 • เทคนิคการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • มนุษยสัมพันธ์กับการประสานงาน

 • หมายเหตุ หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมขององค์กรได้

สนใจหลักสูตรนี้ ติดต่อเรา

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างความพึงพอใจให้ผู้ร้องเรียน

รายละเอียดหลักสูตร
เรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตน และการดูแล เมื่อเกิดการร้องเรียน เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมเข้าใจถึง การปฏิบัติที่ถูกต้อง เมื่อเกิดการร้องเรียน สามารถสื่อสารออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จับประเด็น และอารมณ์ของผู้ร้องเรียน รับฟังแล้วดำเนินการตามความต้องการ โดยเลือกใช้ถ้อยคำในการสื่อสารที่เหมาะสมกับจังหวะ และอารมณ์ของผู้ร้องเรียน เพื่อลดปัญหาเบื้องต้นของการร้องเรียน และเรียนรู้ข้อห้ามในการสื่อสารแบบต่าง ๆ เพื่อลดการร้องเรียน รวมถึงสูตรสำเร็จในการบริการที่เอาชนะใจลูกค้าได้
วัตถุประสงค์
  สามารถสื่อสารออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมเข้าใจถึง
 • การปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อเกิดการร้องเรียน
 • การจับประเด็นและอารมณ์ของผู้โดยสาร
 • การรับฟังและดำเนินการตามความต้องการของผู้โดยสาร
จำนวนผู้ฝึกอบรม
รุ่นละไม่เกิน 40 ท่าน
วิทยากร
1 ท่าน
รูปแบบการเรียน
ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนและสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนให้เหลือ 1 วัน หรือครึ่งวันได้
 • Online ผ่านโปรแกรม ZOOM
 • Onsite
หัวข้อการบรรยาย
 • ศิลปะการสื่อสาร เพื่อสร้างความประทับใจ และเหมาะสมกับกาลเทศะ
 • รูปแบบของการสื่อสาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • การสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียน
 • ที่มาของปัญหาในการสื่อสาร
 • การสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
 • “การตีความ” หัวใจของการสื่อสารที่สำเร็จ หรือล้มเหลว
 • คำพูดของผู้ให้บริการ VS การรับรู้ และความรู้สึกของผู้ฟัง
 • การเลือกใช้ถ้อยคำในการสื่อสาร
 • สื่อสารได้ดี ถ้ารู้หน้าที่ของการสื่อสาร
 • การสื่อสาร เพื่อมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
 • การสื่อสารปัญหาเบื้องต้นของการร้องเรียน
 • การลดปัญหาการร้องเรียนด้วยการป้องกัน
 • ข้อห้ามในการสื่อสาร เพื่อลดการร้องเรียน
 • แนวทางการดูแล เมื่อเกิดการร้องเรียน
 • แนวทางการปฏิบัติตน เมื่อเกิดการร้องเรียน
 • สูตรสำเร็จในการบริการ เพื่อเอาชนะลูกค้า

สนใจหลักสูตรนี้ ติดต่อเรา

การสื่อสารทางโทรศัพท์ สำหรับ CALL CENTER 

รายละเอียดหลักสูตร
เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความประทับใจด้วยการสื่อสารทางโทรศัพท์ ผ่านน้ำเสียง และภาษาที่เหมาะสม เข้าใจถึงข้อห้าม สิ่งที่ควรทำ และไม่ควรทำ เพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ไม่พึงประสงค์ทางโทรศัพท์ ป้องกันการเกิดปัญหาลุกลาม และรู้แนวทางการปรับปรุง เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส ให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพสูงสุดในการสื่อสารทางโทรศัพท์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
วัตถุประสงค์
 • สร้างการสื่อสารทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ
 • เกิดทักษะการสื่อสารทางโทรศัพท์
จำนวนผู้ฝึกอบรม
รุ่นละไม่เกิน 40 ท่าน
วิทยากร
1 ท่าน
รูปแบบการเรียน
ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนและสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนให้เหลือ 1 วัน หรือครึ่งวันได้
 • Online ผ่านโปรแกรม ZOOM
 • Onsite
หัวข้อการบรรยาย
 • มารยาทการใช้โทรศัพท์
 • เทคนิคการสร้างความประทับใจ ด้วยการสื่อสารทางโทรศัพท์
 • น้ำเสียง และภาษาที่เหมาะสมทางโทรศัพท์
 • การสร้างความรู้สึกที่ประทับใจต่อคู่สนทนาทางโทรศัพท์
 • ข้อพึงหลีกเลี่ยงในการรับโทรศัพท์
 • เทคนิคการหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ไม่พึงประสงค์ทางโทรศัพท์
 • เทคนิคการแปลงวิกฤต เป็นโอกาสจากการสื่อสารทางโทรศัพท์
 • เทคนิคการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร ด้วยการสื่อสารทางโทรศัพท์
 • เทคนิคการรับโทรศัพท์ และการส่งสาย
 • แนวทางการปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการสื่อสารทางโทรศัพท์

สนใจหลักสูตรนี้ ติดต่อเรา

การฟังผู้นำให้เข้าใจ และเรียนรู้สำหรับหัวหน้างาน

รายละเอียดหลักสูตร
เรียนรู้เทคนิคการฟังผู้นำให้เข้าใจอย่างแท้จริง ปัจจัยที่ส่งผลต่อวิธีคิด และมุมมอง เข้าใจถึงช่องว่างระหว่าง ตัวเรากับผู้นำ ในเรื่องความรู้ที่ผู้นำมีกับตัวเราในปัจจุบัน ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกัน generation ที่ต่างกัน และเรียนรู้ style ของผู้นำแต่ละแบบ เพื่อให้เข้าถึงวิธีการสื่อสาร และแนวทางการทำงาน เพื่อลดช่องว่างระหว่างผู้นำ และทีมงานในทุกมิติ สามารถนำข้อมูลต่าง ๆ มาปรับใช้ได้ ทำให้เกิดการรับรู้งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้นำในการประชุมได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถฟังผู้นำให้เข้าใจ อย่างแท้จริง
 • เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมลดช่องว่างระหว่างผู้นำ และทีมงานในทุกมิติ
 • สามารถนำข้อมูลต่างๆ มาปรับใช้ได้
จำนวนผู้ฝึกอบรม
รุ่นละไม่เกิน 40 ท่าน
วิทยากร
1 - 2 ท่าน
รูปแบบการเรียน
ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนและสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนให้เหลือ 1 วัน หรือครึ่งวันได้
 • Online ผ่านโปรแกรม ZOOM
 • Onsite
หัวข้อการบรรยาย
  ช่วงเช้า
 • เทคนิคการฟังผู้นำให้เข้าใจ อย่างแท้จริง
 • ปัจจัยที่จะส่งผลต่อวิธีคิด และมุมมอง
 • เรียนรู้และเข้าใจถึงช่องว่างระหว่างตัวเรากับผู้นำ
 • ในเรื่องความรู้ ที่ผู้นำมีกับตัวเรา “มีหรือเป็น” ณ ปัจจุบัน
 • ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกัน ไม่เท่ากัน
 • generation
 • เรียนรู้ style ของผู้นำแต่ละแบบ เพื่อให้เข้าถึงวิธีการสื่อสาร และแนวทางการทำงานของแต่ละ style
 • เทคนิคการทำให้เกิดการรับรู้งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้นำในการประชุม ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
 • การเพิ่มประสิทธิภาพจากประเด็นสำคัญ ในการประชุม

 • ช่วงบ่าย
 • ช่วงเรียนรู้จากกรณีศึกษา
 • ช่วงแบ่งปัน และเสนอแนะ เพื่อหาทางออกให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติสูงสุด

สนใจหลักสูตรนี้ ติดต่อเรา

การสื่อสารตามปัญหาที่เป็นอยู่ : การสื่อสารเพื่อการพัฒนาหัวหน้างานและสร้างมุมมองใหม่ให้ผู้บริหาร

รายละเอียดหลักสูตร
ในแต่ละองค์กร จะมีปัญหาการสื่อสารของพนักงานที่แตกต่างกันไป การเห็นปัญหา และฝึกปฏิบัติตามที่ได้เรียนรู้ จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ ซึ่งทุกหน่วยงานจะมีปัญหาไม่เหมือนกัน การปรึกษาหารือ เพื่อหาหลักสูตรที่เหมาะสม จึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด ที่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด
จำนวนผู้ฝึกอบรม
รุ่นละไม่เกิน 30 ท่าน
วิทยากร
1 - 2 ท่าน
รูปแบบการเรียน
จัดเฉพาะ Onsite เท่านั้น
หัวข้อการบรรยาย/อบรม
 • เนื้อหาจะเน้นเรื่องการฟังให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน และเรียนรู้ที่จะหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นอยู่
 • สร้างความเข้าใจ ”เขา” และเข้าใจ ”ตัวเอง” เพื่อให้งานเดินต่อไปได้
 • สามารถปรับแก้ทัศนคติที่เป็นลบ เพื่อให้ทำงานและอยู่ร่วมกันได้
 • การฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การแก้ไข และพัฒนา เพื่อลดช่องว่าง

สนใจหลักสูตรนี้ ติดต่อเรา

เทคนิคลดความบกพร่องในการทำงาน ให้เป็นศูนย์ ZERO ERROR

วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงผลที่จะเกิดจากความบกพร่อง
 • รับทราบวิธีการที่จะลดความบกพร่อง
 • สร้างการรับรู้และแสดงให้เห็นข้อบกพร่องที่มาจากความชำนาญและความเคยชิน
 • ทำให้เกิดการตื่นตัวที่จะร่วมมือกันแก้ไขให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
แนวทางการบรรยาย
การบรรยายพร้อมกับจัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้และพิสูจน์ว่า ทุกอย่างที่อบรมไปนั้น สามารถเกิดขึ้นได้จริง และสามารถแก้ไขได้
จำนวนผู้ฝึกอบรม
รุ่นละไม่เกิน 40 ท่าน
วิทยากร
1 - 2 ท่าน
รูปแบบการเรียน
ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนและสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนให้เหลือ 1 วัน หรือครึ่งวันได้
 • Online ผ่านโปรแกรม ZOOM
 • Onsite
หัวข้อการบรรยาย
 • ความยิ่งใหญ่ของ “ความบกพร่อง” “ความผิดพลาด”
 • ความบกพร่องที่ส่งผลในระดับต่าง ๆ
 • ที่มาของการคิด Zero Error
 • สาเหตุและผลที่เกิดจากความบกพร่อง
 • ปัจจัยที่ทำให้เกิด “พลาด” “บกพร่อง”
 • ที่มาของความบกพร่อง : อุปกรณ์/ระบบ/มนุษย์
 • ประเภทของมนุษย์กับการทำงาน
 • 20 ประเภทที่ทำงานแล้วอาจจะหลุด/พลาด
 • หนทางที่จะอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน
 • เทคนิคการลดข้อบกพร่อง/ความผิดพลาด
 • เคล็ดลับการปลูกนิสัย เพื่อลดความบกพร่อง

 • หมายเหตุ หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยน เพื่อความเหมาะสมขององค์กรได้

สนใจหลักสูตรนี้ ติดต่อเรา