กลุ่มหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

หลักสูตรที่จะทำให้งานมีคุณค่ามากขึ้น ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน ผ่านการพัฒนาทักษะ ความสามารถเฉพาะทางที่มีอยู่ ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

ความก้าวหน้าทางดิจิทัล ในปัจจุบันอาจทำให้ วิธีการทำงานแบบเดิม ๆ ไม่เพียงพออีกต่อไป

ในงานที่เราทำกันประจำอยู่ทุกวัน เมื่อมีปัจจัยหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เราจึงต้องคอยเรียนรู้ สิ่งใหม่มาเติมเต็ม และพัฒนาสิ่งเก่าให้ดีขึ้นอยู่เรื่อย ๆ ส่งเสริมให้ทักษะต่าง ๆ ในการทำงานนั้นไม่หยุดนิ่ง สามารถพัฒนา เพิ่มพูนให้มากขึ้นได้ตามยุคสมัยและช่วงเวลา เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ และทักษะเฉพาะทาง สอดคล้องกับความต้องการ และภารกิจขององค์กรนั้น ๆ หากยังมัวนิ่งเฉยอาจทำให้พลาดสิ่งที่จะมาพัฒนาตัวเองไป

หลักสูตรนี้จะช่วยเพิ่มคุณค่าในงานที่ปฏิบัติเป็นประจำอยู่แล้ว ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการเรียนรู้ทักษะ เทคนิค วิธีการทำงาน ในแต่ละสายงานที่เราทำอยู่ทุกวัน ถึงแม้จะเป็นภาระหน้าที่ที่เราทำจนเคยชิน หรือชำนาญแล้ว แต่เมื่อใส่ความรู้เหล่านี้เข้าไป ก็จะเป็นมูลค่าเพิ่มที่ไม่สูญเปล่า

ความก้าวหน้าทางดิจิทัล ในปัจจุบันอาจทำให้ วิธีการทำงานแบบเดิม ๆ ไม่เพียงพออีกต่อไป

ในงานที่เราทำกันประจำอยู่ทุกวัน เมื่อมีปัจจัยหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เราจึงต้องคอยเรียนรู้ สิ่งใหม่มาเติมเต็ม และพัฒนาสิ่งเก่าให้ดีขึ้นอยู่เรื่อย ๆ ส่งเสริมให้ทักษะต่าง ๆ ในการทำงานนั้นไม่หยุดนิ่ง สามารถพัฒนา เพิ่มพูนให้มากขึ้นได้ตามยุคสมัยและช่วงเวลา เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ และทักษะเฉพาะทาง สอดคล้องกับความต้องการ และภารกิจขององค์กรนั้น ๆ หากยังมัวนิ่งเฉยอาจทำให้พลาดสิ่งที่จะมาพัฒนาตัวเองไป

หลักสูตรนี้จะช่วยเพิ่มคุณค่าในงานที่ปฏิบัติเป็นประจำอยู่แล้ว ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการเรียนรู้ทักษะ เทคนิค วิธีการทำงาน ในแต่ละสายงานที่เราทำอยู่ทุกวัน ถึงแม้จะเป็นภาระหน้าที่ที่เราทำจนเคยชิน หรือชำนาญแล้ว แต่เมื่อใส่ความรู้เหล่านี้เข้าไป ก็จะเป็นมูลค่าเพิ่มที่ไม่สูญเปล่า

ความก้าวหน้าทางดิจิทัล ในปัจจุบันอาจทำให้ วิธีการทำงานแบบเดิม ๆ ไม่เพียงพออีกต่อไป

ในงานที่เราทำกันประจำอยู่ทุกวัน เมื่อมีปัจจัยหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เราจึงต้องคอยเรียนรู้ สิ่งใหม่มาเติมเต็ม และพัฒนาสิ่งเก่าให้ดีขึ้นอยู่เรื่อย ๆ ส่งเสริมให้ทักษะต่าง ๆ ในการทำงานนั้นไม่หยุดนิ่ง สามารถพัฒนา เพิ่มพูนให้มากขึ้นได้ตามยุคสมัยและช่วงเวลา เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ และทักษะเฉพาะทาง สอดคล้องกับความต้องการ และภารกิจขององค์กรนั้น ๆ หากยังมัวนิ่งเฉยอาจทำให้พลาดสิ่งที่จะมาพัฒนาตัวเองไป

หลักสูตรนี้จะช่วยเพิ่มคุณค่าในงานที่ปฏิบัติเป็นประจำอยู่แล้ว ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการเรียนรู้ทักษะ เทคนิค วิธีการทำงาน ในแต่ละสายงานที่เราทำอยู่ทุกวัน ถึงแม้จะเป็นภาระหน้าที่ที่เราทำจนเคยชิน หรือชำนาญแล้ว แต่เมื่อใส่ความรู้เหล่านี้เข้าไป ก็จะเป็นมูลค่าเพิ่มที่ไม่สูญเปล่า

หลักสูตรที่เปิดสอน​

หลักสูตร

WORKSHOP การดูแลต้อนรับแขก แบบมืออาชีพ

หลักสูตรนี้จะบรรยายถึงเทคนิคการดูแลต้อนรับแขกสำหรับงานต่าง ๆ มารยาทในการต้อนรับ การแต่งกายที่เหมาะสม ทั้งงานพิธีการ งานประชุมสำคัญ หรือการประชุมบอร์ด พร้อมยกตัวอย่างให้เห็นภาพและเข้าใจได้ง่ายขึ้น จากนั้นจะมีการฝึกภาคปฏิบัติ  ฝึกการไหว้ การบอกทาง การจัดเตรียมงาน ทั้งการเสิร์ฟอาหาร การจัดอาหารสำหรับแขก พร้อมสิ่งที่ควรทำและข้อควรระวังต่าง ๆ ที่จำเป็นในการดูแลแขก เพื่อให้ผู้มาเยือนเกิดความประทับใจ
ดูรายละเอียด

หลักสูตร

WORKSHOP เทคนิคการต้อนรับดูงาน ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

มีการบรรยายเพื่อให้เข้าใจถึงการต้อนรับดูงาน และการจัดการเยี่ยมชมกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ชี้แนะให้ผู้ต้อนรับดูงาน ได้เรียนรู้การเป็นวิทยากร และการบรรยายสรุปแบบมืออาชีพ ข้อควรปฏิบัติ ข้อควรระวัง เข้าใจถึงความคาดหวังของผู้เยี่ยมชมกิจการ ให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการฝึกปฏิบัติแล้วทำการประเมิน การต้อนรับ การพูดบรรยาย และการตอบคำถาม โดยไม่ให้เกิดปัญหา สร้างความประทับใจ และการจดจำที่ดีให้กับองค์กร
ดูรายละเอียด

หลักสูตร

เทคนิคลดความบกพร่องในการทำงาน ให้เป็นศูนย์ ZERO ERROR

การบรรยายพร้อมกับจัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ ถึงสาเหตุและผลลัพธ์ที่เกิดจากความบกพร่อง ทั้งจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน ระบบต่าง ๆ หรือตัวบุคลากรในองค์กรเอง ที่มาจากความชำนาญและความเคยชิน เรียนรู้วิธีการที่จะลดความบกพร่อง หรือลดการเกิดปัญหาในการทำงาน สร้างการรับรู้และทำให้เกิดการตื่นตัว ที่จะร่วมมือแก้ไขให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร พร้อมบอกเล่าเคล็ดลับการปลูกฝังนิสัยเพื่อลดความบกพร่อง
ดูรายละเอียด

หลักสูตร

เลขานุการ (Administrative Coordinator) ผู้ช่วยผู้บริหารยุคใหม่

หลักสูตรที่จะได้เรียนรู้การเป็นเลขานุการที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการเป็นเลขานุการยุคใหม่ เพื่อให้นายมี ภาพลักษณ์ที่เป็นบวก จากการบรรบายและยกตัวอย่าง ที่มุ่งให้ผู้อบรมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง โดยเริ่มจากการรู้จักตัวเอง รู้จักนาย รู้จักบทบาทหน้าที่ ทำความเข้าใจผู้มาติดต่อ สร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็น และผู้ร่วมงาน พร้อมกับตระหนักถึงข้อควรระวัง ทั้งทางความคิด และการปฏิบัติตัว สำหรับการเป็นเลขานุการมืออาชีพ
ดูรายละเอียด

หลักสูตร

การถ่ายภาพองค์กร และการบริหารจัดการ 

หลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาวิธีการถ่ายภาพ การบริหารงานของผู้กำกับ และผู้รับผิดชอบงานถ่ายภาพขององค์กร โดยเรียนรู้กระบวนการเตรียมงาน และวางแผนทำงานด้านถ่ายภาพในแต่ละประเภท พัฒนาศักยภาพในการถ่ายภาพของบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้ดี การเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ให้เหมาะสม การสร้างสรรค์และการจัดองค์ประกอบศิลป์ของภาพ การนำภาพไปใช้งานและเผยแพร่ พร้อมข้อควรระวัง แนวทางการแก้ปัญหา พร้อมแบบฝึกวางแผนถ่ายภาพจากสถานการณ์สมมติและวิพากย์
ดูรายละเอียด

จุดเด่นหลักสูตร

การยกตัวอย่างและเปรียบเทียบ

ยกตัวอย่างและเปรียบเทียบให้เห็นภาพได้ชัด จาก Case study หลากหลายแบบ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ เชื่อมโยงความคิด และประสบการณ์ เข้ากับบทเรียน

การบรรยาย และกิจกรรมกระตุ้นผู้เรียน

ในเนื้อหาการบรรยาย วิทยากรจะสร้างโจทย์ ที่ช่วย กระตุ้นผู้เรียน ให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ ตามจุดประสงค์ของแต่ละหลักสูตร

สามารถ Custom เนื้อหาหลักสูตรได้​

หากทางบริษัทต้องการเน้นเรื่องบางเรื่องเป็นพิเศษ  สามารถปรับหลักสูตร โดยอ้างอิงตามความต้องการขององค์กรได้ เพื่อให้ตระหนักถึงสิ่งที่ทางองค์กรต้องการให้เรียนรู้ 

ฝึกปฏิบัติจริง WORKSHOP

ฝึกปฏิบัติ หลังจากเรียนรู้ผ่านการบรรบาย และการยกตัวอย่าง โดยทางวิทยากรจะตั้งโจทย์ ให้ฝึกปฏิบัติ ประเมิน วิพากย์ และให้คำแนะนำตามความเป็นจริง

ระยะเวลาการเรียน

สำหรับระยะเวลาในการเรียนแต่ละหลักสูตรของเรา สามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาการเรียนเป็นแบบ 2 วัน 1 วัน หรือครึ่งวันได้ ตามความเหมาะสม และความสะดวกของแต่ละองค์กร

สถานที่ในการจัดสอน

เรามีความพร้อมในการจัดการสอนทั้งทางออนไลน์ และออฟไลน์ ทั้งสถานที่ที่ท่านจัดเตรียมเอง และแบบที่ทางเราจัดเตรียมให้ สามารถเลือกสรรได้ ตามความสะดวกของท่าน

WORKSHOP การดูแลต้อนรับแขก แบบมืออาชีพ

รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรนี้จะบรรยายถึงเทคนิคการดูแลต้อนรับแขกสำหรับงานต่าง ๆ มารยาทในการต้อนรับ การแต่งกายที่เหมาะสม ทั้งงานพิธีการ งานประชุมสำคัญ หรือการประชุมบอร์ด พร้อมยกตัวอย่างให้เห็นภาพและเข้าใจได้ง่ายขึ้น จากนั้นจะมีการฝึกภาคปฏิบัติ  ฝึกการไหว้ การบอกทาง การจัดเตรียมงาน ทั้งการเสิร์ฟอาหาร การจัดอาหารสำหรับแขก พร้อมสิ่งที่ควรทำและข้อควรระวังต่าง ๆ ที่จำเป็นในการดูแลแขก เพื่อให้ผู้มาเยือนเกิดความประทับใจ

รูปแบบหลักสูตร
1. การดูแลต้อนรับแขก/ลูกค้า ทั่วไป ที่มาใช้บริการ หรือมาร่วมประชุมในวาระพิเศษ ที่องค์กร ต้องการให้มีการต้อนรับที่ประทับใจเป็นพิเศษ ในด้านการดูแล
2. การดูแลต้อนรับแขก/ลูกค้า กรณีจัดงานพิเศษ โดยเน้นแขก VIP เป็นหลัก
จำนวนผู้ฝึกอบรม
รุ่นละไม่เกิน 40 ท่าน
วิทยากร
1 - 2 ท่าน
รูปแบบการเรียน
ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนได้ว่าจะเน้นไปในรูปแบบแขกทั่วไป หรือเฉพาะงานใหญ่ ที่มีแขกระดับ VIP โดยการดูแลต้อนรับแขกทั้ง 2 แบบ จะมีโครงร่างหัวข้อเหมือนกัน ต่างกันที่รายละเอียดเนื้อหา และสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนให้เหลือ 1 วันหรือ ครึ่งวันได้
 • จัดเฉพาะ Onsite เท่านั้น
หัวข้อการบรรยาย
โครงร่างหลักสูตร
 • เตรียมการล่วงหน้า
 • การปฏิบัติเมื่อแขกมาถึง
 • ระหว่างแขกอยู่กับเรา
 • การส่งแขกกลับ
การวางแผนล่วงหน้า การใส่ใจในรายละเอียด
 • สถานที่ทุกจุดที่แขกต้องเดินผ่าน
 • ความพร้อมของ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลทั้งเรื่องตัวเอง เรื่องข้อมูล เอกสารที่ต้องเตรียม
 • อาหาร ทั้งอาหารว่า หรืออาหารมื้อต่าง ๆ ที่เราต้องเป็นเจ้าภาพ
 • เครื่องดื่ม การเตรียมการ จังหวะของการเสิร์ฟ ทั้งกรณีที่ประชุมแบบเป็นความลับ และการดูแลไม่ให้ขัดจังหวะการตัดสินใจ
 • วิธีการสังเกตแขกว่ามีความต้องการใด ๆ เพิ่มเติม
 • การต้อนรับแขก และการส่งแขกที่สนามบิน
 • รวมถึง มารยาทอันงามพร้อม ถูกกาลเทศะ ไม่มากไป ไม่น้อยไป

สนใจหลักสูตรนี้ ติดต่อเรา

WORKSHOP เทคนิคการต้อนรับดูงาน ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

รายละเอียดหลักสูตร
มีการบรรยายเพื่อให้เข้าใจถึงการต้อนรับดูงาน และการจัดการเยี่ยมชมกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ชี้แนะให้ผู้ต้อนรับดูงาน ได้เรียนรู้การเป็นวิทยากร และการบรรยายสรุปแบบมืออาชีพ ข้อควรปฏิบัติ ข้อควรระวัง เข้าใจถึงความคาดหวังของผู้เยี่ยมชมกิจการ ให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการฝึกปฏิบัติแล้วทำการประเมิน การต้อนรับ การพูดบรรยาย และการตอบคำถาม โดยไม่ให้เกิดปัญหา สร้างความประทับใจ และการจดจำที่ดีให้กับองค์กร
หลักการและเหตุผล
 • การดูงานเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ต้นทุนต่ำที่สุดแต่ให้ผลลัทธ์ที่สูงสุด
 • ทุกองค์กรมักมองทีม และไม่ให้ความสำคัญ
 • การสร้างความประทับใจทุกวินาทีจะสร้างการจดจำที่ดี และสร้างทัศนคติบวกได้
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ผู้รับการอบรมเข้าใจถึงการต้อนรับดูงาน และการจัดการในการเยี่ยมชมกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ชี้แนะให้ผู้ต้อนรับดูงานได้เรียนรู้การเป็นวิทยากร และการบรรยายสรุปแบบมืออาชีพ
 • ผู้ฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการบรรยาย
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างจริง
จำนวนผู้ฝึกอบรม
รุ่นละไม่เกิน 40 ท่าน
วิทยากร
1 ท่าน
รูปแบบการเรียน
ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนและสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนให้เหลือ 1 วัน หรือครึ่งวันได้
 • Online ผ่านโปรแกรม ZOOM
 • Onsite
หัวข้อการบรรยาย
 • ภาพรวมเทคนิคการต้อนรับดูงาน
 • ข้อควรปฏิบัติ
 • ข้อควรระวัง
 • ความคาดหวังของผู้เยี่ยมชมกิจการ
 • บุคลิกอย่างไรจึงจะประทับใจผู้มาดูงาน
 • การเตรียมการประเภทต่าง ๆ ในการดูงาน
 • การใช้ประโยชน์จากการดูงาน
 • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การเป็นวิทยากร/พิธีกร
 • การจัดคิวงาน
 • การเตรียมเนื้อหา
 • การใช้โสตทัศนูปกรณ์ช่วยในการบรรยาย
 • การวิเคราะห์ผู้ฟัง
 • ภาษาท่าทาง
 • การตอบคำถาม เพื่อไม่เกิดปัญหากับองค์กร
 • กัปดักในการต้อนรับดูงาน

 • หมายเหตุ หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยน เพื่อความเหมาะสมขององค์กรได้

สนใจหลักสูตรนี้ ติดต่อเรา

เทคนิคลดความบกพร่องในการทำงาน ให้เป็นศูนย์ ZERO ERROR

วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงผลที่จะเกิดจากความบกพร่อง
 • รับทราบวิธีการที่จะลดความบกพร่อง
 • สร้างการรับรู้และแสดงให้เห็นข้อบกพร่องที่มาจากความชำนาญและความเคยชิน
 • ทำให้เกิดการตื่นตัวที่จะร่วมมือกันแก้ไขให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
แนวทางการบรรยาย
การบรรยายพร้อมกับจัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้และพิสูจน์ว่า ทุกอย่างที่อบรมไปนั้น สามารถเกิดขึ้นได้จริง และสามารถแก้ไขได้
จำนวนผู้ฝึกอบรม
รุ่นละไม่เกิน 40 ท่าน
วิทยากร
1 - 2 ท่าน
รูปแบบการเรียน
ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนและสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนให้เหลือ 1 วัน หรือครึ่งวันได้
 • Online ผ่านโปรแกรม ZOOM
 • Onsite
หัวข้อการบรรยาย
 • ความยิ่งใหญ่ของ “ความบกพร่อง” “ความผิดพลาด”
 • ความบกพร่องที่ส่งผลในระดับต่าง ๆ
 • ที่มาของการคิด Zero Error
 • สาเหตุและผลที่เกิดจากความบกพร่อง
 • ปัจจัยที่ทำให้เกิด “พลาด” “บกพร่อง”
 • ที่มาของความบกพร่อง : อุปกรณ์/ระบบ/มนุษย์
 • ประเภทของมนุษย์กับการทำงาน
 • 20 ประเภทที่ทำงานแล้วอาจจะหลุด/พลาด
 • หนทางที่จะอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน
 • เทคนิคการลดข้อบกพร่อง/ความผิดพลาด
 • เคล็ดลับการปลูกนิสัย เพื่อลดความบกพร่อง

 • หมายเหตุ หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยน เพื่อความเหมาะสมขององค์กรได้

สนใจหลักสูตรนี้ ติดต่อเรา

เลขานุการ (Administrative Coordinator) ผู้ช่วยผู้บริหารยุคใหม่

รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรที่จะได้เรียนรู้การเป็นเลขานุการที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการเป็นเลขานุการยุคใหม่ เพื่อให้นายมีภาพลักษณ์ที่เป็นบวก จากการบรรยาย และยกตัวอย่าง ที่มุ่งให้ผู้อบรมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง โดยเริ่มจากการรู้จักตัวเอง รู้จักนาย รู้จักบทบาทหน้าที่ ทำความเข้าใจผู้มาติดต่อ สร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็น และผู้ร่วมงาน พร้อมกับตระหนักถึงข้อควรระวัง ทั้งทางความคิด และการปฏิบัติตัว สำหรับการเป็นเลขานุการมืออาชีพ
วัตถุประสงค์
 • การเป็นเลขานุการที่มีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคปฏิบัติงานเพื่อให้นายมีภาพลักษณ์ที่เป็นบวก
แนวทางการบรรยาย
  เทคนิคการเป็นเลขานุการยุคใหม่
 • เลขานุการที่ประสบผลสำเร็จเริ่มที่ไหน
 • รู้จักตัวเอง
 • รู้จักนาย
 • รู้จักผู้มาติดต่อ
 • รู้จักบทบาทหน้าที่
 • รู้จักสร้างความประทับใจ

 • เลขานุการกับการประชุมของนาย
 • ข้อควรระวังสำหรับเลขานุการ
 • การแบ่งเบาภาระของนาย
 • ความเคยชินของเลขาฯ คือปัญหาที่ยิ่งใหญ่
 • ITPS สำหรับเป็นเลขาฯ มืออาชีพ

 • หมายเหตุ หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมขององค์กรได้
จำนวนผู้ฝึกอบรม
รุ่นละไม่เกิน 40 ท่าน
วิทยากร
1 ท่าน
รูปแบบการเรียน
ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนและสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนให้เหลือ 1 วัน หรือครึ่งวันได้
 • Online ผ่านโปรแกรม ZOOM
 • Onsite
หัวข้อการบรรยาย
  เทคนิคการเป็นเลขานุการยุคใหม่
 • เลขานุการที่ประสบผลสำเร็จเริ่มที่ไหน
 • รู้จักตัวเอง
 • รู้จักนาย
 • รู้จักผู้มาติดต่อ
 • รู้จักบทบาทหน้าที่
 • รู้จักสร้างความประทับใจ

 • เลขานุการกับการประชุมของนาย
 • ข้อควรระวังสำหรับเลขานุการ
 • การแบ่งเบาภาระของนาย
 • ความเคยชินของเลขาฯ คือปัญหาที่ยิ่งใหญ่
 • ITPS สำหรับเป็นเลขาฯ มืออาชีพ

 • หมายเหตุ หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมขององค์กรได้

สนใจหลักสูตรนี้ ติดต่อเรา

การถ่ายภาพองค์กร และการบริหารจัดการ 

รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาวิธีการถ่ายภาพ การบริหารงาน ของผู้กำกับ และผู้รับผิดชอบงานถ่ายภาพขององค์กร โดยเรียนรู้กระบวนการเตรียมงาน และวางแผนทำงาน ด้านถ่ายภาพในแต่ละประเภท พัฒนาศักยภาพในการถ่ายภาพของบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้ดี การเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ให้เหมาะสม การสร้างสรรค์และการจัดองค์ประกอบศิลป์ของภาพ การนำภาพไปใช้งานและเผยแพร่ พร้อมข้อควรระวัง แนวทางการแก้ปัญหา พร้อมแบบฝึกวางแผนถ่ายภาพจากสถานการณ์สมมติและวิพากย์
วัตถุประสงค์
 • พัฒนาวิธีการถ่ายภาพ
 • การบริหารงานของผู้กำกับและรับผิดชอบงานถ่ายภาพขององค์กร
 • เรียนรู้กระบวนการเตรียมงาน และวางแผนทำงานด้านถ่ายภาพในแต่ประเภท
 • พัฒนาศักยภาพในการถ่ายภาพของบุคลากร สำหรับองค์กรที่มีที่ตั้งอยู่หลายพื้นที่ ให้ปฏิบัติงานได้ดี
แนวทางการบรรยาย
 • บรรยายพร้อมตัวอย่างจากเหตุการณ์จริง
 • แบบฝึกหัดวางแผนถ่ายภาพจากสถานการณ์สมมติ
 • Workshop วางแผนพร้อมปฏิบัติงานจากสถานการณ์สมมติ และวิพากย์
จำนวนผู้ฝึกอบรม
รุ่นละไม่เกิน 30 ท่าน
วิทยากร
1 ท่าน
รูปแบบการเรียน
ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนและสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนให้เหลือ 1 วัน หรือครึ่งวันได้
 • Online ผ่านโปรแกรม ZOOM
 • Onsite
หัวข้อการบรรยาย

  ภาคเช้า
  เรียนรู้การถ่ายภาพประเภทต่างๆ
 • การถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร
 • การถ่ายภาพ เพื่อโฆษณาองค์กร
 • การถ่ายภาพรับเสด็จฯ และงานพิธีการ
 • การถ่ายภาพงานอีเว้นท์
 • การถ่ายภาพในภาวะวิกฤต
 • การถ่ายภาพบุคคล

 • ในแต่ละประเภทมีรายละเอียดครอบคลุมดังนี้
 • เป้าหมายและการตีโจทย์ในการถ่ายภาพ
 • การเตรียมความพร้อมของช่างภาพในสถาณการณ์ที่แตกต่าง
 • การเตรียมอุปกรณ์ถ่ายภาพให้เหมาะสมกับเวลา และสถาณการณ์
 • การสร้างสรรค์ และการจัดองค์ประกอบศิลป์ของภาพ
 • การวางแผนถ่ายภาพจากกรณีศึกษาตัวอย่าง
 • กับดักที่คาดไม่ถึง และแนวทางการแก้ปัญหาจากเหตุการณ์จริง
 • การนำภาพไปใช้งาน และเผยแพร่ พร้อมข้อควรระวัง

 • ภาคบ่าย
  Workshop ฝึกวางแผน และปฏิบัติงานถ่ายภาพตามบทบาทหน้าที่จากสถานการณ์สมมติพร้อมวิพากย์

สนใจหลักสูตรนี้ ติดต่อเรา