อ. วิไล เคียงประดู่ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ Image pool

เกี่ยวกับเรา

อ. วิไล เคียงประดู่

อ. วิไล เคียงประดู่

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิเทศศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

2542 – 2563

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโสด้าน CRISIS MANAGEMENT EXPERT
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานประชาสัมพันธ์ และโฆษกประจำบริษัท
 • ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ และโฆษกประจำบริษัทฯ
 • ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักกิจกรรมสัมพันธ์

2531 – 2536

ผู้จัดการแผนกสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

2526 – 2531

เจ้าหน้าที่อาวุโส แผนกประชาสัมพันธ์ (สายการบินภายในประเทศ) บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด

ประสบการณ์อื่น ๆ

 • ทีมงานสื่อสารในภาวะวิกฤต เมื่อเครื่องบินโดยสารการบินไทยถูกจี้ (HI-JACK)
 • ทีมงานสื่อสารในภาวะวิกฤต เมื่อเครื่องบินโดยสารบริษัทเดินอากาศไทย จำกัด ประสบอุบัติเหตุ ที่พังงา (2528)
 • ทีมงานสื่อสารในภาวะวิกฤต เมื่อเครื่องบินโดยสาร บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด ประสบอุบัติเหตุ ภูเก็ต (อ่าวปอ) (2530)
 • ทีมงานสื่อสารในภาวะวิกฤต เมื่อเครื่องบินโดยสาร บริษัท การบินไทย จำกัด ประสบอุบัติเหตุ กรณีเที่ยวบิน TG 311 ชนภูเขาที่ กาฏมัณฑุ ประเทศ เนปาล (2535)
 • ผู้รับผิดชอบการสื่อสารในภาวะวิกฤต ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
  • กรณีใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าเกม Cookie run หลักแสนบาท
  • กรณีข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของลูกค้าโดนแฮ็ก
  • กรณีโทรศัพท์เคลื่อนที่โทรข้ามเครือข่ายมีปัญหา
  • กรณีพนักงาน AIS ติดโควิด

อนุกรรมการ/กรรมการ

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ คณะกรรมการประชารัฐรักสามัคคี (E3)

2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2560

รองประธานกรรมการ CSR CLUB สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

2554 – 2557

คณะอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีอนุกรรมการ และแสดงความรับผิดชอบต่อ สังคมองค์การสวนพฤกษศาสตร์

2506

กรรมการ คณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติเข้ารับการฝึกอบรม

 • หลักสูตร 3G Leadership
 • CSR from Principles to practice
 • The Strategic Thinking
 • Holistic Brand สิงคโปร์
 • นักบริหารการประชาสัมพันธ์ชั้นสูงกรมประชาสัมพันธ์
 • Reginal Leadership in Action สิงคโปร
 • วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.รุ่น 42)
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2555)
อ. วิไล เคียงประดู่

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

อ. วิไล เคียงประดู่

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิเทศศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

2542 – 2563

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโสด้าน CRISIS MANAGEMENT EXPERT
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานประชาสัมพันธ์ และโฆษกประจำบริษัท
 • ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ และโฆษกประจำบริษัทฯ
 • ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักกิจกรรมสัมพันธ์

2531 – 2536

ผู้จัดการแผนกสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

2526 – 2531

เจ้าหน้าที่อาวุโส แผนกประชาสัมพันธ์ (สายการบินภายในประเทศ) บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด

ประสบการณ์อื่น ๆ

 • ทีมงานสื่อสารในภาวะวิกฤต เมื่อเครื่องบินโดยสารการบินไทยถูกจี้ (HI-JACK)
 • ทีมงานสื่อสารในภาวะวิกฤต เมื่อเครื่องบินโดยสารบริษัทเดินอากาศไทย จำกัด ประสบอุบัติเหตุ ที่พังงา (2528)
 • ทีมงานสื่อสารในภาวะวิกฤต เมื่อเครื่องบินโดยสาร บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด ประสบอุบัติเหตุ ภูเก็ต (อ่าวปอ) (2530)
 • ทีมงานสื่อสารในภาวะวิกฤต เมื่อเครื่องบินโดยสาร บริษัท การบินไทย จำกัด ประสบอุบัติเหตุ กรณีเที่ยวบิน TG 311 ชนภูเขาที่ กาฏมัณฑุ ประเทศ เนปาล (2535)
 • ผู้รับผิดชอบการสื่อสารในภาวะวิกฤต ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
  • กรณีใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าเกม Cookie run หลักแสนบาท
  • กรณีข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของลูกค้าโดนแฮ็ก
  • กรณีโทรศัพท์เคลื่อนที่โทรข้ามเครือข่ายมีปัญหา
  • กรณีพนักงาน AIS ติดโควิด

อนุกรรมการ/กรรมการ

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ คณะกรรมการประชารัฐรักสามัคคี (E3)

2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2560

รองประธานกรรมการ CSR CLUB สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

2554 – 2557

คณะอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีอนุกรรมการ และแสดงความรับผิดชอบต่อ สังคมองค์การสวนพฤกษศาสตร์

2506

กรรมการ คณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติเข้ารับการฝึกอบรม

 • หลักสูตร 3G Leadership
 • CSR from Principles to practice
 • The Strategic Thinking
 • Holistic Brand สิงคโปร์
 • นักบริหารการประชาสัมพันธ์ชั้นสูงกรมประชาสัมพันธ์
 • Reginal Leadership in Action สิงคโปร
 • วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.รุ่น 42)
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2555)