ม.ล. อัจฉราพร สุขสวัสดิ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ Image pool

เกี่ยวกับเรา

ม.ล. อัจฉราพร สุขสวัสดิ์

ม.ล. อัจฉราพร สุขสวัสดิ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • นิเทศศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาประชาสัมพันธ์ เกียรตินิยมอันดับ 2
 • นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาการสื่อสารมวลชน

ประวัติการทำงาน

2550 – 2553

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารวิสาหกิจ และประชาสัมพันธ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

2535 – 2550

ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

2534

รองผู้จัดการสำนักประชาสัมพันธ์ บริษัท การบินไทย จำกัด ผู้จัดการกองสังกัดสำนักรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

2532

ผู้จัดการแผนกกิจการภายในประเทศ สำนักประชาสัมพันธ์ บริษัท การบินไทย จำกัด

2519 – 2531

หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด

2519

เจ้าหน้าที่ภาษาไทย บริษัท IMPRESS PUBLIC RELATIONS

2519

ประชาสัมพันธ์ โรงแรมแมนดาริน

ที่ปรึกษาภาครัฐบาล

 • ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์
 • ที่ปรึกษาอดีตรองนายกรัฐมนตรี
 • ที่ปรึกษาอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

การฝึกภาคปฏิบัติ

 • การให้บริการด้วยมารยาทที่งดงามแบบมืออาชีพ
 • การดูแลแขกสำคัญขององค์กร
 • Media Response (การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแบบมืออาชีพ)
 • การฝึกซ้อมแผน CRISIS COMMUNICATIONS แบบ TABLETOP และสถานการณ์แบบจำลอง

กรรมการสมาคม (ในปัจจุบัน)

 • ที่ปรึกษา มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 • ที่ปรึกษา มูลนิธิ นิเทศศาสตร์ ศาสตราจารย์ บำรุงสุข สีหอำไพ

กรรมการสมาคม (ในอดีต)

 • ประธานมูลนิธิ นิเทศศาสตร์ ศาสตราจารย์ บำรุงสุข สีหอำไพ
 • กรรมการสมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการชมรมประชาสัมพันธ์รัฐวิสาหกิจ
 • ประธานวิชาการประชาสัมพันธ์ สมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อุปนายก ฝ่ายวิชาการ สมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รองประธานกรรมการมูลนิธิ ศาสตราจารย์บำรุงสุข สีหอำไพ
 • กรรมการประชาสัมพันธ์ และหารายได้โครงการลดเอดส์จากแม่สู่ลูก ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
 • นายกสมาคมศิษย์โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

ประวัติการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารในภาวะวิกฤต

 • เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต กรณีเครื่องบินเดินอากาศไทย ประสบอุบัติเหตุ ที่รังสิต (27 เมษายน 2523) พังงา (16 เมษายน 2528) และอ่าวปอ (31 สิงหาคม 2530)
 • เป็นผู้หนึ่งที่บุกเบิกการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องถึงวิชาชีพ ด้านการประชาสัมพันธ์
 • มีผลงานวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “การใช้สื่อมวลชนในภาวะวิกฤต”
 • เป็นผู้บุกเบิกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด ร่วมกับฝ่ายบริหารจนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นหน่วยงานที่ สามารถใช้วิชาชีพ ด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์ ในงบประมาณที่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เป็นผู้หนึ่งที่บุกเบิกการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องถึงวิชาชีพ ด้านการประชาสัมพันธ์
 • ประสบการณ์ด้านการสร้างเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงาน โดยใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
 • ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานภาครัฐบาล ฯลฯ
 • ตัวแทนกระทรวงคมนาคม และบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) ในการประสานงานเหตุการณ์สึนามิ ที่จังหวัดภูเก็ต (26 ธันวาคม 2547)
 • ตัวแทนกระทรวงคมนาคม และบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) ในการประสานงานช่วยเหลือสถานทูต อิสราเอล เหตุการณ์เครื่องบิน One Two Go ประสบอุบัติเหตุที่จังหวัดภูเก็ต (16 กันยายน 2550)

ประวัติการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารในภาวะวิกฤต (ต่อ)

 • จัดทำคู่มือ และแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤต การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  • คู่มือการสื่อสารในภาวะวิกฤต กรณีก่อวินาศกรรมสำนักงานกลาง กฟผ.
  • คู่มือการสื่อสารในภาวะวิกฤต กรณีอุบัติเหตุโรงไฟฟ้าทำให้ไฟฟ้าดับ และไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าทดแทนกันได้
 • จัดทำคู่มือ และแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤต บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (BMCL)
 • จัดทำคู่มือ และแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤต บริษัท เบทาโกร จำกั
  • แผนปฏิบัติการ กรณีพนักงานคนงานติดเชื้อไข้หวัดนก
 • รับผิดชอบการสื่อสารทั้งภายใน และภายนอกของบริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) ในเหตุการณ์ปิดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (เริ่มต้น 25 พฤศจิกายน 2551)
 • กรณีน้ำมัน รั่ว และเหตุประท้วง ที่อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จ.ระยอง (31 กรกฎาคม 2556) โดยร่วมเป็นคณะที่ปรึกษา ที่ศูนย์ประสานงาน บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ช่วงเยียวยา
 • จัดทำคู่มือการดูแลญาติผู้บาดเจ็บ เสียชีวิตหรือสูญหาย PTTEP
 • จัดทำคู่มือการรับโทรศัพท์ในภาวะวิกฤต PTTEP

ผู้บรรยายพิเศษ

 • การลดความบกพร่องให้เป็นศูนย์ (ZERO ERROR)
 • เทคนิค และกลยุทธ์ ด้านการประชาสัมพันธ์
 • เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ
 • การสื่อสารเพื่อการบริการ
 • การจัดการ การสื่อสารในภาวะวิกฤต (CRISIS COMMUNICATIONS)
 • เทคนิคการสื่อสารในภาวะอ่อนไหว (RISK COMMUNICATIONS)
 • เลขานุการ ผู้ช่วยผู้บริหารยุคใหม่
 • การสร้างภาพลักษณ์องค์กร ภาพลักษณ์บุคลากร และการบริการ
 • การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • การพัฒนาบุคลิกภาพผู้บริหาร และการรับประทานอาหารแบบตะวันตก
 • บุคลิกภาพสำหรับผู้ให้บริการ
 • เทคนิคการต้อนรับดูงาน
 • การสร้างความพึงพอใจให้ผู้ร้องเรียน

รางวัลทางสังคม

 • ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สาขาการประชาสัมพันธ์ ในโอกาสโรงเรียนครบรอบ 60 ปี
 • นิสิตเก่าดีเด่น นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2561
ม.ล. อัจฉราพร สุขสวัสดิ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ม.ล. อัจฉราพร สุขสวัสดิ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • นิเทศศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาประชาสัมพันธ์ เกียรตินิยมอันดับ 2
 • นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาการสื่อสารมวลชน

ประวัติการทำงาน

2550 – 2553

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารวิสาหกิจ และประชาสัมพันธ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

2535-2550

ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

2534

รองผู้จัดการสำนักประชาสัมพันธ์ บริษัท การบินไทย จำกัด ผู้จัดการกองสังกัดสำนักรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

2532

ผู้จัดการแผนกกิจการภายในประเทศ สำนักประชาสัมพันธ์ บริษัท การบินไทย จำกัด

2519 – 2531

หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด

2519

เจ้าหน้าที่ภาษาไทย บริษัท IMPRESS PUBLIC RELATIONS

2519

ประชาสัมพันธ์ โรงแรมแมนดาริน

ที่ปรึกษาภาครัฐบาล

 • ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์
 • ที่ปรึกษาอดีตรองนายกรัฐมนตรี
 • ที่ปรึกษาอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

การฝึกภาคปฏิบัติ

 • การให้บริการด้วยมารยาทที่งดงามแบบมืออาชีพ
 • การดูแลแขกสำคัญขององค์กร
 • Media Response (การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแบบมืออาชีพ)
 • การฝึกซ้อมแผน CRISIS COMMUNICATIONS แบบ TABLETOP และสถานการณ์แบบจำลอง

กรรมการสมาคม (ในปัจจุบัน)

 • ที่ปรึกษา มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 • ที่ปรึกษา มูลนิธิ นิเทศศาสตร์ ศาสตราจารย์ บำรุงสุข สีหอำไพ

กรรมการสมาคม (ในอดีต)

 • ประธานมูลนิธิ นิเทศศาสตร์ ศาสตราจารย์ บำรุงสุข สีหอำไพ
 • กรรมการสมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการชมรมประชาสัมพันธ์รัฐวิสาหกิจ
 • ประธานวิชาการประชาสัมพันธ์ สมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อุปนายก ฝ่ายวิชาการ สมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รองประธานกรรมการมูลนิธิ ศาสตราจารย์บำรุงสุข สีหอำไพ
 • กรรมการประชาสัมพันธ์ และหารายได้โครงการลดเอดส์จากแม่สู่ลูก ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
 • นายกสมาคมศิษย์โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

ประวัติการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารในภาวะวิกฤต

 • เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต กรณีเครื่องบินเดินอากาศไทย ประสบอุบัติเหตุ ที่รังสิต (27 เมษายน 2523) พังงา (16 เมษายน 2528) และอ่าวปอ (31 สิงหาคม 2530)
 • เป็นผู้หนึ่งที่บุกเบิกการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องถึงวิชาชีพ ด้านการประชาสัมพันธ์
 • มีผลงานวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “การใช้สื่อมวลชนในภาวะวิกฤต”
 • เป็นผู้บุกเบิกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด ร่วมกับฝ่ายบริหารจนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นหน่วยงานที่ สามารถใช้วิชาชีพ ด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์ ในงบประมาณที่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เป็นผู้หนึ่งที่บุกเบิกการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องถึงวิชาชีพ ด้านการประชาสัมพันธ์
 • ประสบการณ์ด้านการสร้างเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงาน โดยใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
 • ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานภาครัฐบาล ฯลฯ
 • ตัวแทนกระทรวงคมนาคม และบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) ในการประสานงานเหตุการณ์สึนามิ ที่จังหวัดภูเก็ต (26 ธันวาคม 2547)
 • ตัวแทนกระทรวงคมนาคม และบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) ในการประสานงานช่วยเหลือสถานทูต อิสราเอล เหตุการณ์เครื่องบิน One Two Go ประสบอุบัติเหตุที่จังหวัดภูเก็ต (16 กันยายน 2550)

ประวัติการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารในภาวะวิกฤต (ต่อ)

 • จัดทำคู่มือ และแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤต การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  • คู่มือการสื่อสารในภาวะวิกฤต กรณีก่อวินาศกรรมสำนักงานกลาง กฟผ.
  • คู่มือการสื่อสารในภาวะวิกฤต กรณีอุบัติเหตุโรงไฟฟ้าทำให้ไฟฟ้าดับ และไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าทดแทนกันได้
 • จัดทำคู่มือ และแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤต บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (BMCL)
 • จัดทำคู่มือ และแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤต บริษัท เบทาโกร จำกั
  • แผนปฏิบัติการ กรณีพนักงานคนงานติดเชื้อไข้หวัดนก
 • รับผิดชอบการสื่อสารทั้งภายใน และภายนอกของบริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) ในเหตุการณ์ปิดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (เริ่มต้น 25 พฤศจิกายน 2551)
 • กรณีน้ำมัน รั่ว และเหตุประท้วง ที่อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จ.ระยอง (31 กรกฎาคม 2556) โดยร่วมเป็นคณะที่ปรึกษา ที่ศูนย์ประสานงาน บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ช่วงเยียวยา
 • จัดทำคู่มือการดูแลญาติผู้บาดเจ็บ เสียชีวิตหรือสูญหาย PTTEP
 • จัดทำคู่มือการรับโทรศัพท์ในภาวะวิกฤต PTTEP

ผู้บรรยายพิเศษ

 • การลดความบกพร่องให้เป็นศูนย์ (ZERO ERROR)
 • เทคนิค และกลยุทธ์ ด้านการประชาสัมพันธ์
 • เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ
 • การสื่อสารเพื่อการบริการ
 • การจัดการ การสื่อสารในภาวะวิกฤต (CRISIS COMMUNICATIONS)
 • เทคนิคการสื่อสารในภาวะอ่อนไหว (RISK COMMUNICATIONS)
 • เลขานุการ ผู้ช่วยผู้บริหารยุคใหม่
 • การสร้างภาพลักษณ์องค์กร ภาพลักษณ์บุคลากร และการบริการ
 • การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • การพัฒนาบุคลิกภาพผู้บริหาร และการรับประทานอาหารแบบตะวันตก
 • บุคลิกภาพสำหรับผู้ให้บริการ
 • เทคนิคการต้อนรับดูงาน
 • การสร้างความพึงพอใจให้ผู้ร้องเรียน

รางวัลทางสังคม

 • ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สาขาการประชาสัมพันธ์ ในโอกาสโรงเรียนครบรอบ 60 ปี
 • นิสิตเก่าดีเด่น นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2561