ดร. ปาริชาต สายธนู วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ Image pool

เกี่ยวกับเรา

ดร. ปาริชาต สายธนู

ดร. ปาริชาต สายธนู

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • นิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (นศ.ด.) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) สาขาวิชาสื่อสารพัฒนาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (วิทยุ-โทรทัศน์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

2560 – 2561

ผู้เชี่ยวชาญ สังกัด ด้านทรัพยากรบุคคล ฝ่าย Career Development & Capability Center บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2552 – 2560

รองผู้อำนวยการสายงาน โครงการปลูกรัก (การสร้างวัฒนธรรมองค์กร) และ People Care สังกัดด้านทรัพยากรบุคคล และพัฒนาองค์กร (Human Resource & Organization Development) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2547

ผู้เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานเป็นวิทยากร ด้าน Soft skill & Leadership Development ที่ศูนย์ฝึกอบรม พัฒนา (Learning Center) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2540

ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2537

ผู้จัดการกองสื่อมวลชนสัมพันธ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2526 – 2537

ทำงานที่แผนกประชาสัมพันธ์ บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด และต่อมารวมกิจการ กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

2526 – 2537

ทำงานที่แผนกผลิตสื่อโฆษณา และสารคดี บริษัทวิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด

ประสบการณ์ด้านการสอน

 • ด้านการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ ด้านพัฒนาภาวะผู้นำ และพัฒนาบุคลากร
 • เป็นอาจารย์พิเศษ และวิทยากรพิเศษ ในสถาบันต่าง ๆ เช่น คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ เป็นต้น

ด้านงานวิจัย

 • ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหอกระจายข่าวในการเผยแพร่รายการ เพื่อการเกษตรของสองหมู่บ้าน
 • ลักษณะการดำเนินชีวิตของกลุ่มผู้ใช้เทคโนโลยีหลอมรวมสื่อ (The media convergence lifestyle profile)

บทความวิชาการต่างประเทศ

 • Parichart Saithanoo and Yubol Benjarongkij. (2010)
  The media convergence lifestyle profile in Thailand. Media Asia an Asian Communication Quarterly (Vol. 37, 2010) (AMIC), Nanyang Technological University, Singapore

การนำเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ

 • The media convergence lifestyle profile in Thailand in International Communication Association 2010 Pre-conference Workshop “Innovations in Mobile Use”. 21-22 Jun 2010, National Library, Singapore

ประสบการณ์อื่น ๆ

 • คณะทำงานร่วมภาครัฐ และเอกชน ใน ศปภ. (ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติ) ในช่วงวิกฤตน้ำท่วม ประเทศไทย (2537)
 • คณะทำงานประชาสัมพันธ์โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ (ภาคเอกชน) (2547 – 2548)
 • คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (2544 – 2548)
 • ทีมงานสื่อสารในภาวะวิกฤต เมื่อเครื่องบินโดยสารถูกจี้ (Hi-jack) (2533)
 • ทีมงานสื่อสารในภาวะวิกฤต เมื่อเครื่องบินโดยสารประสบอุบัติเหตุ 3 ครั้ง ที่ พังงา (2528) ภูเก็ต (อ่าวปอ) (2530) และเนปาล (2535)
ดร. ปาริชาต สายธนู

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ดร. ปาริชาต สายธนู

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • นิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (นศ.ด.) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) สาขาวิชาสื่อสารพัฒนาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (วิทยุ-โทรทัศน์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

2560 – 2561

ผู้เชี่ยวชาญ สังกัด ด้านทรัพยากรบุคคล ฝ่าย Career Development & Capability Center บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2552 – 2560

รองผู้อำนวยการสายงาน โครงการปลูกรัก (การสร้างวัฒนธรรมองค์กร) และ People Care สังกัดด้านทรัพยากรบุคคล และพัฒนาองค์กร (Human Resource & Organization Development) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2547

ผู้เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานเป็นวิทยากร ด้าน Soft skill & Leadership Development ที่ศูนย์ฝึกอบรม พัฒนา (Learning Center) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2540

ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2537

ผู้จัดการกองสื่อมวลชนสัมพันธ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2526 – 2537

ทำงานที่แผนกประชาสัมพันธ์ บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด และต่อมารวมกิจการ กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

2526 – 2537

ทำงานที่แผนกผลิตสื่อโฆษณา และสารคดี บริษัทวิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด

ประสบการณ์ด้านการสอน

 • ด้านการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ ด้านพัฒนาภาวะผู้นำ และพัฒนาบุคลากร
 • เป็นอาจารย์พิเศษ และวิทยากรพิเศษ ในสถาบันต่าง ๆ เช่น คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ เป็นต้น

ด้านงานวิจัย

 • ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหอกระจายข่าวในการเผยแพร่รายการ เพื่อการเกษตรของสองหมู่บ้าน
 • ลักษณะการดำเนินชีวิตของกลุ่มผู้ใช้เทคโนโลยีหลอมรวมสื่อ (The media convergence lifestyle profile)

บทความวิชาการต่างประเทศ

 • Parichart Saithanoo and Yubol Benjarongkij. (2010)
  The media convergence lifestyle profile in Thailand. Media Asia an Asian Communication Quarterly (Vol. 37, 2010) (AMIC), Nanyang Technological University, Singapore

การนำเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ

 • The media convergence lifestyle profile in Thailand in International Communication Association 2010 Pre-conference Workshop “Innovations in Mobile Use”. 21-22 Jun 2010, National Library, Singapore

ประสบการณ์อื่น ๆ

 • คณะทำงานร่วมภาครัฐ และเอกชน ใน ศปภ. (ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติ) ในช่วงวิกฤตน้ำท่วม ประเทศไทย (2537)
 • คณะทำงานประชาสัมพันธ์โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ (ภาคเอกชน) (2547 – 2548)
 • คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (2544 – 2548)
 • ทีมงานสื่อสารในภาวะวิกฤต เมื่อเครื่องบินโดยสารถูกจี้ (Hi-jack) (2533)
 • ทีมงานสื่อสารในภาวะวิกฤต เมื่อเครื่องบินโดยสารประสบอุบัติเหตุ 3 ครั้ง ที่ พังงา (2528) ภูเก็ต (อ่าวปอ) (2530) และเนปาล (2535)